Forskere som arbeider med såkalt skeiv forskning risikerer å få negative kommentarer fra sine akademiske kolleger. Det kan bidra til selvsensur, ifølge høyskolelektor og ph.d-stipendiat Jon Martin Larsen.
Forskere som arbeider med såkalt skeiv forskning risikerer å få negative kommentarer fra sine akademiske kolleger. Det kan bidra til selvsensur, ifølge høyskolelektor og ph.d-stipendiat Jon Martin Larsen.

Skeive forskere opplever hat, sensur og selvsensur

KRONIKK: Nå når regnbuefargene er borte fra universitets- og høyskolelogoene, så er det på tide å brette opp ermene.

Til høsten skal jeg samarbeide med professor Elisabeth Lund Engebretsen ved Universitetet i Stavanger om en studie om de som arbeider med såkalt skeiv forskning. 

Engebretsen leder Skeiv Forskningsgruppe i Norge, som i dag teller over 70 medlemmer. De er alle studenter eller ansatte ved en norsk utdannings- og forskningsinstitusjon som arbeider med tematikk som angår de av oss som inngår i et kjønns- og seksualitetsmangfold. 

Medlemmene er både norske og utenlandske, og sammen kan de gi viktig innsikt i hvordan deres arbeidsvilkår er. Men ingen utdannings- og forskningsinstitusjoner trenger å vente på studien vår for å ta tak i viktige utfordringer rundt arbeidsmiljø, arbeidsvilkår og akademisk ytringsfrihet og trusler mot forskning.

Hat fra kollegaer

For nå når regnbuefargene er borte fra universitets- og høyskolelogoene, så er det på tide å brette opp ermene. Under et Kristiania-seminar i forbindelse med Oslo Pride, diskuterte vi arbeidsvilkårene for forskere som arbeider med kjønns- og seksualitetsmangfold for kanskje første gang i Norge. 

Kjære rektorer, dekaner, instituttledere og andre forskningsledere; Når ytret dine forskere som arbeider med tematikk som angår de av oss som tilhører et kjønns- og seksualitetsmangfold seg?

Jon Martin Larsen, høyskolelektor og doktorgradsstipendiat ved Kritstiania

Her delte jeg funn fra en pilotstudie fra januar i år med 16 av medlemmene fra Skeiv Forskningsgruppe. Ett av medlemmene svarte ikke på alle spørsmålene, men funnene gir innsikt i viktige områder å jobbe videre med:

  • 6 av 16 har opplevd negative kommentarer fra andre i det akademiske miljøet på grunn av forskningen
  • 1 av 16 har opplevd negative kommentarer fra studenter på grunn av forskningen. 
  • 2 av 16 har opplevd negative kommentarer om eget kjønn/seksualitet i klasserommet om eget kjønn/seksualitet.
  • 3 av 15 har opplevd negative kommentarer om eget kjønn/seksualitet fra en lærer.
  • 5 av 15 har opplevd negative kommentarer om eget kjønn/seksualitet fra akademiske ansatte

 

Over en tredjedel, 6 av 15, har opplevd at kommentarene var motivert av hat mot deres kjønns- og seksualitetsmangfold, og en oppsummering av de overnevnte punktene viser at det først og fremst er de akademiske kollegaene som er avsenderne, ikke studenter. 

Uansett viser svarene at det er flere som har det vondt. Vi må derfor umiddelbart fortsette samtalen om hva som ødelegger skeive forskere og den skeive forskningen. Konsekvensene av å motta negative og hatefulle kommentarer kan være sensur og selvsensur. 

En av de som svarer forteller om «fravær av institusjonell støtte fra min institusjon og feltorganisasjon», noe som fører til selvsensur. Totalt to tredjedeler av de som svarte på pilotstudien rapporterer at de sensurerer seg selv. Noen utdyper at de frykter konsekvensene av å være åpne om sin identitet i akademia i tillegg til å drive skeiv forskning.

Sensurerer seg selv

Jeg har ikke spurt spesifikt om erfaringer knyttet til ekstern debatt, kun om interne forhold, men flere gir utrykk for at det eksterne ytringsklimaet er preget av angrep på dem selv, deres identitet og deres arbeid.

En av dem forteller:

«Jeg dobbelt- og trippelsjekker alt jeg gjør for best mulig å kunne møte eventuell kritikk og dermed hindres spontanitet og kreativitet. Jeg anstrenger meg også for ikke å uttale meg noen ganger om saker jeg vanligvis ville uttalt meg om»

En annen:

«Jeg prøver å presentere arbeidet mitt med kjønn og seksualitet som minst mulig støtende for hetero/cis-folk som kan vurdere jobbsøknadene mine.»

Enda en gir innsikt i både selvsensur og sensur:

«Jeg føler at min fremtidige karriere avhenger av hva jeg gjør: Jeg er for mye av noe/for lite av noe annet»

Sensur mot skeivhet

I pilotstudien svarer også 6 av 15 at de har opplevd sensur, for eksempel i form av mindre støtte, mindre verdsetting, mindre muligheter, mer motstand, noe som kan henge sammen med at også et stort flertall av de som svarte opplever at den etiske siden av forskningen deres får en strengere behandling av etiske råd og akademiske kollegaer enn annen forskning, blant annet fordi forskerne kanskje er skeive selv og jobber med det skeive.

En forsker skriver:

«Jeg har eksplisitt blitt fortalt at min identitet og forskning er et habilitetsproblem»

Et annet tillegg:

«Redaktører avviser arbeidet mitt som irrelevant eller bare relevant for transpersoner.»

En annen kastet lys over erfaringer med utdanningsstudier:

«Jeg føler at akademia som særlig tilhører utdanningsfeltet ennå ikke er veldig åpen for ideen om å skape rom for LHBTQ+-emner i utdanning. Å starte denne diskursen er utfordrende.»

En siste rammer inn utfordringen for hele akademia:

«Som medlem av LHBTQ+-fellesskapet tror jeg at vi fortsatt må presse gjennom etableringen av synlige og aksepterende rom for LHBTQ+-emner i akademia. Å starte en diskurs tror jeg er et skritt fremover i å gjøre endringer til det bedre.»

Kristiania-seminaret samlet blant annet rektor Trine Johansen Meza ved Kristiania og Oslomets rektor Christen Krogh, to fremoverlente rektorer med stor vilje til forbedring av arbeidsvilkår og forskning. 

Nevnte Elisabeth Lund Engebretsen ga refleksjoner om blant annet betydningen av støtte fra ledelsen. Rolf Martin Aspenes, som er Norsk Studentorganisasjons oppnevnte medlem i Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen, ønsket mer kjønns- og seksualitetsmangfold inn i handlingsplaner ved universiteter og høyskoler. 

Komiteen har blant annet samlet eksisterende handlingsplaner for likestilling og mangfold ved universiteter og høyskoler, og Kristianias handlingsplan er en av planene som eksplisitt tar tak i utfordringer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold med et konkret tiltak i sin handlingsplan som sier at «Ingen ansatte eller student skal oppleve trakassering på grunn av legning». 

Metoder mot dette målet er økt bevissthet om språkbruk og omtale i hverdagen, og Kristiania holder både ledere og ansatte ansvarlige for å følge opp.

Kristianias eksplisitte tiltak skiller seg fra mange andre universiteter og høyskoler, som kanskje i hovedsak oppfordrer til deltakelse og synlighet rundt pride, og oppfordrer til kurs og kompetansetiltak. Mange av planene utløper i år og neste år, og derfor byr det på en glitrende anledning til å inkludere kjønns- og seksualitetsmangfold og spesifike tiltak som kan bidra til å verne om hverdagen til de som arbeider med skeiv forskning.

Krav til offentlig samtale

I 2019 viste en nasjonal undersøkelse av mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren i Norge at 13 prosent av de ansatte oppga at de hadde vært utsatt for mobbing og trakassering det siste året. LHBTQ+ ble ikke undersøkt spesielt. Min pilotstudie antyder mye høyere tall. Kristiania-seminaret under årets pride trakk også opp noen konkrete utfordringer som for eksempel kan diskuteres i forbindelse med arbeidet med nye handlingsplaner:

- Hvem og hvor er truslene mot skeiv forskning?

- Hvem utfører skeiv forskning i dag?

- Hvor tverrfaglig er den skeive forskningen?

- Hvem er det som uttaler seg om skeiv forskning internt og eksternt?

De siste ukene har en illustrasjon laget av Miriam Aurora Hammeren Pedersen blitt spredd mye i sosiale medier, særlig under pride. Den viser følgende samtale:

Intervjuer: Ja, professor, hvorfor er du den rette til å uttale deg om nettopp kjønnsidentitet?

Professor: Man har da ikke studert blæresykdommer hos månefisk i tjuefem år for ingenting heller!

Illustrasjonen er gjengitt med tillatelse fra illustratøren her. Illustrasjonen tar tak i noe min pilotstudie manglet, men som jeg mener er svært viktig å få innsikt i: Sensurerer de som forsker på kjønns- og seksualitetsmangfold seg også eksternt? I media? I sosiale medier? Hvorfor? Hvem møter de motargumenter fra om de deltar i offentlige debatter? Og på hvilket grunnlag baserer motargumentene seg på? Er det forskjell på intern akademisk debatt og media?

Krav til ansatte?

Bør utdannings- og forskningsinstitusjoner stille krav til ansatte som deltar i den akademiske offentlige samtalen? I mars i fjor publiserte også Kierulf-utvalget en rapport om akademisk frihet i Norge. 

Akademikere må «tåle noe ubehag og fortsatt kommunisere», oppfordret utvalget som så på akademisk ytringsfrihet. Utvalget ble ledet av jurist Anine Kierulf. «Hovedfienden er selvsensur. Vi sensurerer oss selv på ulike måter. Hva kan vi gjøre med det?» spurte Kierulf under presentasjonen.

Kjære rektorer, dekaner, instituttledere og andre forskningsledere; Når ytret dine forskere som arbeider med tematikk som angår de av oss som tilhører et kjønns- og seksualitetsmangfold seg? Hvordan har de det på jobb? Hvilke trusler finnes mot forskning på kjønns- og seksualitetsmangfold? Har du lyst å vite mer om det? Har du lyst å legge til rette for mer og bedre forskning? Jeg hører gjerne fra deg, og deler det jeg finner.

Referanser:

Skeiv Forskningsgruppe: https://www.uis.no/nb/forskning/skeiv-forskningsgruppe-ved-uis

 Kif-komiteens liste over handlingsplaner: https://kifinfo.no/nb/content/handlingsplaner-likestilling

Norsk Offentlig Utredning, link til utredning: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/nou-2022-2/id2905589/

Kierulf-sak fra lanseringen: https://www.forskerforum.no/utvalg-dette-truer-den-akademiske-ytringsfriheten/

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS