Lærer Maria Gystad viser 3. klasse elevene på Nordstrand Steinerskole hvordan man vasker hendene i klasserommet.

Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt

KRONIKK: Skolene gjenåpner nå gradvis. Noen elever gleder seg enormt, mens andre gruer seg fryktelig. Her er sju råd for foreldre og lærere.

I nesten to måneder har alle elever hatt skole hjemme. Noen har blomstret opp under perioden med hjemmeskole, mens andre har forsterket sine problemer. Andre igjen har begynt å kjede seg hjemme og lengter tilbake til en vanlig hverdag.

Mange barn opplever gjenåpning av skolen som en helt vanlig skolestart, slik som etter sommerferien. Noen gleder seg, andre gruer seg, mens atter andre er engstelige eller likegyldige.

Noen har behov for å ha følge av en voksen til skolen første skoledag og ha ei hånd å holde. Andre går lett på tå, bare de får gå sammen med en venn.

Under følger sju punkter til hva foresatte og ansatte i skolen kan ha nytte av:

Be om informasjon

Du kan be skolen om å få mest mulig informasjon om hva som skal skje de første skoledagene og -ukene, med hvem og hvor. Dette kan trygge deg som voksen som igjen gjør at du trygger ditt barn.

Før barnet skal tilbake til skolen, kan det være lurt at du som foresatt går sammen med barnet til skolegården for «å trekke inn luften» og se skolebygningen og uteområdet igjen.

Møt en voksen fra skolen først

De mest engstelige elevene kan ha behov for å bli møtt av en voksen i skolen de er trygge på. Gjør en avtale med skolen, slik at barnet vet hvem den voksne er, hvor og når de skal møtes. Det kan være på utsiden av klasserommet eller ved skoleporten, før eller etter de andre elevene kommer.

Dere kan også avtale at barnet ditt kan møte læreren før de andre, få gå inn i klasserommet, sette seg på stolen sin og gjenoppleve at klasserommet er trygt, før de andre kommer.

Ikke overfør egen smitteangst til barnet

Noen voksne og barn har gjennom korona-pandemien opplevd at angsten har fått rotfeste. Det er mye vi ikke vet, og det er en reell risiko for å bli smittet. Dersom du som foresatt opplever å ikke ha kontroll over egen angst, kan det være nyttig å søke hjelp og støtte, slik at din angst ikke overføres til ditt barn.

Stol på at myndighetene tar valg som er godt fundert. Stol på at skolene gjør de de kan for å tilrettelegge på en best mulig måte, i tråd med veilederen for smittevern for skolene.

Dersom du som foresatt er utrygg når barnet ditt skal til skolen igjen, spør konkret hva de gjør for å opprettholde smittevern og sikre elevenes trygghet. Dermed kan du trygge barnet om at det går fint å gå tilbake til skolen.

Det er ikke skoleplikt, men opplæringsplikt i Norge. Dere kan derfor velge å undervise barna deres selv, etter å ha meldt fra til kommunen. Men vær klar over at dersom dere overtar opplæringsansvaret, kan ikke hjemmeskole automatisk kreves slik som ved stengte skoler. I tillegg kan overgangen til skolen bli enda tyngre senere.

Samarbeid skole-hjem

For å gjøre avtaler og iverksette tiltak for barnet ditt, er det viktig med et godt skole-hjem-samarbeid. Det er nøkkelen for en best mulig oppstart, og særlig for elever som sliter med å gå på skolen.

Er du eller ditt barn engstelig, ta kontakt med skolen. Fortell hva som er vanskelig, vær åpen og spør hva de kan bidra med for at dere sammen kan trygge ditt barn.

Hva gjør du når skolen vekker angst hos barnet?

Elever som til vanlig opplever at skolen er et utrygt sted har nå hatt «fri» fra dette stresset, og kan kjenne at terskelen for å gå tilbake til skolen har økt.

Når vi over tid unngår det som vekker angst, øker stresset når vi nærmer det seg det som er angstfylt. Selv om barnet ditt i tiden med hjemmeskole blomstrer og faglig fungerer på lik linje med de andre og kanskje bedre enn noen gang, er det som oftest en dårlig strategi å holde barnet vekk fra situasjoner som gir negative følelser, også dersom det er situasjoner eller aktiviteter i skolen som vekker en slik uro.

Et klart råd er gradvis tilnærming til skolen og til det som oppleves som vanskelig. Men det forutsettes et trygt og godt skolemiljø, med stor grad av forutsigbarhet, i tillegg til god oppfølging og støtte fra de voksne i skolen.

Elever med spesielle behov kan ha behov for særskilte tiltak, i samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste, skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Bygg videre på det som fungerer

Erfaringer fra hjemmeskole bør evalueres; hva fungerte bra og mindre bra for den enkelte elev. Oppstarten kan gå bedre dersom vi bygger på det som fungerte, i tillegg til det som tidligere har fungert ved overganger for eleven.

Skolen er en viktig sosial arena

De fleste elever har godt av å gå på skolen. Skolen er et viktig sted ikke bare for læring, men også for lek, samhandling, sosial og emosjonell læring og økt sosial kompetanse, sammen med jevnaldrende og voksne i skolen. Dette er viktige ferdigheter for å bli en delaktig samfunnsborger.

Dersom ditt barn strever sosialt, kan det være behov for tettere oppfølging ved oppstarten, spesielt dersom barnet har hatt lite kontakt med medelever i tiden med hjemmeskole.

Bruk tiden til selv å bli trygg, for deretter å trygge barnet. Sett deg inn i råd og tiltak fra skolen og kommunen, og ta kontakt med skolen slik at dere sammen kan hjelpe ditt engstelige barn tilbake til skolen.

Lykke til!

Powered by Labrador CMS