Ulike aktiviteter, lek og øving står sentralt i kroppsøving, men det skal og vil fortsatt være plass til mange typiske idrettsaktiviteter i faget, skriver Guri Melby.

Elevene skal trives på skolen - også med kroppsøving

DEBATT: Alle fag i skolen har flere mål og flere veier til målet, skriver kunnskapsminister Guri Melby.

Flere forskere og undervisere ved Høgskolen på Vestlandet og OsloMet – Storbyuniversitetet har den siste tiden debattert kroppsøvingsfaget og mine uttalelser.

Først av alt – jeg er veldig glad for denne debatten om kroppsøving. Vi trenger faglig debatt i alle fag – også i de praktiske og estetiske.

Derfor er kroppsøving et folkehelsefag...

Før fagfornyelsen ble kroppsøving kritisert for å være for idrettsrettet. Mange elever opplevde for mye måling og testing, og opplevde kroppsøving som et fag for de idrettsaktive elevene alene.

Det er fortsatt et mål med faget at elevene skal stimuleres til livslang bevegelsesglede og til en fysisk aktiv livsstil ut ifra egne forutsetninger. Med fagfornyelsen ønsket vi å gi elevene et mer variert kroppsøvingsfag, hvor ulike aktiviteter, lek og øving står sentralt. Det skal og vil fortsatt være plass til mange typiske idrettsaktiviteter i faget, men samtidig skal det være rom for mer eksperimentering og kreativ utfoldelse enn før. Derfor er kroppsøving et folkehelsefag.

... men også et kunnskaps- og dannelsesfag

Men kroppsøving er også et kunnskaps- og dannelsesfag. I faget skal elevene få kunnskap, ferdigheter og holdninger som legger til rette for bevegelsesglede og en aktiv livsstil.

Elevene skal lære å tenke kritisk rundt kroppsideal som kan påvirke selvfølelse, helse, trening og livsstil, de skal praktisere og reflektere over samspill og medvirkning, og de skal løse ulike utfordringer og oppgaver – sammen og alene.

Gjennom aktiviteter og turer ute skal elevene få grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljøbevissthet.

Ønsker flere lærere med formell kompetanse

Kroppsøving skal være et fag av høy kvalitet. Derfor er det en utfordring at rundt halvparten av lærerne som underviser i de praktiske og estetiske fagene, mangler formell kompetanse. Regjeringen vil fortsette å styrke lærernes kompetanse gjennom satsingene på videreutdanning, og de praktiske og estetiske fagene skal fortsatt prioriteres gjennom videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet». Vi ønsker også at det skal bli flere lærerspesialister i disse fagene.

Alle elever vil ikke like alle fag. Det har heller ikke vært målet med fagfornyelsen.

Det er derimot et mål at elevene skal trives på skolen – både i de mer teoretiske fagene og i de mer praktiske. Mestring og lærling gir trivsel – i kroppsøving og i andre fag.

TIDLIGERE INNLEGG I DENNE DEBATTEN:

Powered by Labrador CMS