Vi vet at ungdommer sover lengre i helgene enn i hverdagene, i slutten av ungdomsårene kan dette gjerne være to-tre timer lengre. Dette kan virke som en bagatell, men det at ungdom sover mindre på hverdager enn i helger kan ha store konsekvenser, skriver kronikkforfatterne.

Søvn bør på pensum på ungdomsskolen

KRONIKK: Ny forskning viser at ungdoms søvnvaner i hverdagen har stor betydning for deres livskvalitet. Hvor mye ungdom sover i hverdagen ser ut til å ha sammenheng med trivsel og konsentrasjon på skolen. Så hvorfor står ikke viktigheten av søvn på pensum for våre ungdommer?

Ungdommer sover mindre enn tidligere og vi ser at det å få tilstrekklig med søvn påvirker ungdommens liv. Det er viktig å formidle hvordan søvn spesifikt påvirker ulike deler av ungdommens hverdag og hvordan vi sammen kan bidra til at ungdommer får tilstrekkelig med søvn i hverdagen. Viktigheten av søvn bør formidles til elever på ungdomsskolen.

Vår nylige publiserte artikkel undersøkte nærmere dette med søvn i hverdagen og søvn i helg. Totalt 696 norske ungdommer i alderen 13-15 år var med i studien. Omkring halvparten av disse ungdommene rapporterte at de sov godt i hverdagen. Det vil si de sov sammenhengende gjennom natten og de selv opplevde at de fikk nok søvn.

Ungdomstiden er en viktig utviklende fase av livet, der konsekvenser av mangelfull søvn er alvorlig, så hvorfor ikke få det inn på pensum?

Et interessant funn var at både jenter og gutter sov om lag halvannen time lenger i helgene sammenlignet med hverdagene.

Forskjeller mellom hverdag og helg

Vi vet at ungdommer sover lengre i helgene enn i hverdagene, i slutten av ungdomsårene kan dette gjerne være to-tre timer lengre. Dette kan virke som en bagatell, men det at ungdom sover mindre på hverdager enn i helger kan ha store konsekvenser. Hvis forskjellen blir stor mellom hverdag og helg, kan det føre til at de gjør det dårligere på skolen. Det er også påvist at det kan føre til økt risiko for depresjon, men også helseutfordringer som overvekt og fedme.

Det er ikke det at vi ikke unner alle å sove ut i helgene. Men det er interessant at våre funn viser at det er søvn i ukedagene som har sammenheng med alle aspekter av livskvalitet – og den sterkeste sammenhengen fant vi med aspektet av livskvalitet som måler trivsel og konsentrasjon på skolen. Vi fant ikke lignende sammenheng mellom søvn i helg og aspekter av livskvalitet.

I tillegg undersøkte vi hvordan søvn i hverdagen og helg påvirker ungdommens tro på egen mestring. Dette er spennende å undersøke fordi hvor stor mestringstro ungdommene har, ser ut til å påvirke mange ting i deres hverdagsliv. Ungdommers tro på egne evner og hvordan de møter utfordringer har vist seg å ha sammenheng med mange positive helsegevinster. Våre funn viste at det var søvn i hverdagen og ikke søvn i helg, som hadde størst påvirkning på ungdommers tro på dem selv i møte med nye utfordringer!

Hvordan få frem viktigheten av søvn i skolen?

En start kan være å få søvn inn på pensum i skolen. Ungdomsskolene er allerede i gang med å implementere folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig overordnet tema. Utdanningsdirektoratet har definert folkehelse og livsmestring jfr. 2.5.1 som: 

«Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi.»

Men her står det ingenting spesifikt om søvn?

Forhåpentligvis presenteres viktigheten av søvn til våre ungdommer inn under temaene fysisk og psykisk helse. Men hvorfor ikke sette søvn inn som et eget punkt i denne definisjonen?

En ting er teori og en annen ting er hvordan dette i praksis blir fulgt opp. Lærere på norske ungdomsskoler gjør en fantastisk jobb – og for at lærerne skal fortsette å levere, er det viktig at oppdatert forskning blir inkludert. Kanksje til og med søkelys på søvn hadde gjort at ungdomsskoler hadde satt frister for innleveringer senest kl. 21.00 istedenfor ved midnatt?

Må bidra sammen

Det er utfordrende å ikke nevne ungdommenes skjermbruk som en viktig del av det store bildet når det kommer til søvn – spesielt bruk av skjermtid før leggetid. Det er en voksende forskningslitteratur som advarer mot ugunstige effekter av skjermtid før leggetid spesielt for barn og ungdommer. Vi har dessverre ikke sett på dette i vår studie, men vi har en antakelse at dette er nok en svært relevant utfordring for mange skoler, foreldre og ungdommer.

Avslutningsvis, ansvaret for tilstrekkelig med søvn i hverdagen for ungdommer ligger på ungdommene selv, foreldre, skoler, kommuner og politiske føringer. Det er viktig at vi sammen bidrar til at ungdommene har mulighet til å få tilstrekkelig med søvn i hverdagen. Ungdomstiden er en viktig utviklende fase av livet, der konsekvenser av mangelfull søvn er alvorlig, så hvorfor ikke få det inn på pensum?

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

 

Powered by Labrador CMS