De som er minst fornøyde med Nav er ofte de som trenger Nav mest, viser masterstudie. Disse er innbyggere med lite kunnskap om offentlig sektor. For at Nav skal levere bedre tjenester skal ledere og ansatte bruke skjønn og et større handlingsrom enn de gjør i dag, ifølge artikkelforfatterne.

Nav-ledere har ofte et større handling­s­rom enn de benytter seg av 

POPULÆRVITENSKAP: Nav skal levere bedre tjenester ved at ledere og  ansatte bruker større grad av skjønn i vurderinger og beslutninger om hva som er best for innbyggeren.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

«Er du som innbygger fornøyd med Nav? Får du den hjelpen og de tiltakene du trenger?»

Slike og andre spørsmål ligger til grunn for brukerundersøkelser hos Nav. Og Nav scorer relativt høyt blant innbyggerne.

Nav sine brukerundersøkelser fra høsten 2022 viser at tre av fire personbrukere er tilfredse med Nav.

Brukerundersøkelsen viser også at de som trenger Nav mest, er de minst fornøyde. Det gjelder innbyggere med lite kunnskap om offentlig sektor. Vi kan anta at denne gruppen står lengst unna arbeid på grunn av ulike årsaker som helse, manglende utdanning og/eller manglende språk.

Tillitsreform i offentlig sektor

Det skyller en tillitsbølge innover landet. Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg med en tillitsreform på bordet.

Formålet er å gi ansatte og ledere i offentlig sektor større frihet og autonomi til å bruke sitt skjønn og sin vurderingsevne for å gi innbyggerne mer velferd og de beste tjenestene. Nav har vært først i rekken til å iverksette den nye tillitslinja.

Når regjeringen ønsker en tillitsbasert styring av offentlig sektor, hva skal det da erstatte? Jo, regjeringen vil kort sagt ha mindre styring og kontroll og heller omsette i praksis en tro på at ansatte og ledere i offentlig sektor selv kan treffe de riktige og beste beslutningene for innbyggerne.

Mer bruk av handlingrom lokalt

Ett stikkord når vi snakker om tillit og tillitsbasert styring og ledelse er handlingsrom. Handlingsrom innebærer grenser for valg av handlinger, og muligheter til å ta beslutninger ut fra en vurdering av hva som er mulig å få til.

Hvordan Nav-lederne benytter sitt handlingsrom til å lede sine lokale kontorer og til å utforme treffende tiltak og tjenester til sine innbyggere lokalt, er ikke nødvendigvis gitt.

Konsekvensen blir at noen Nav-ledere ikke i like stor grad som andre utforsker mulighetene som finnes.

En masterstudie fra 2022 viser nemlig at det varierer hvorvidt den enkelte Nav-lederen benytter seg fullt ut av handlingsrommet som er gitt dem. Spørsmålet er altså; hvordan forholder hver enkelt Nav-leder seg til sitt handlingsrom

Et større handlingsrom var for øvrig noe regjeringen nedfelte i 2016 som et viktig virkemiddel for å utvikle Nav i årene som kommer.

Nav-leder har betydning for ditt tjenestetilbud

På den ene siden oppsøker noen Nav-ledere et samarbeid med andre Nav-kontor, fylkeskommune, kommune og arbeidsgivere for å bistå innbyggere som trenger Nav mest. Dette er samhandling på tvers av sektorene og krever både ressurser og tid som disse Nav-lederne avsetter i sine lokale budsjetter. 

Resultatet kan være at innbyggere får et bedre helhetlig tjenestetilbud som kan gi fast tilknytning til arbeid. Dette er en av Nav sine ambisjoner fram mot 2030.

På den andre siden ser vi også at noen Nav-ledere begrenser sin tverrsektorielle samhandling fordi de ikke har tid og kapasitet, eller er for opptatt til å holde seg innenfor rammene. Konsekvensen blir at noen Nav-ledere ikke i like stor grad som andre utforsker mulighetene som finnes.

Resultatet er at Nav-leder mister muligheten til å påvirke gjennom en bredere aktivitet med eksterne aktører. Dette påvirker det helhetlige tjenestetilbudet for denne målgruppen som befinner seg i utenforskap.

I praksis betyr det at Nav-leder som er tilsatt i din kommune har stor betydning for hvilket tjenestetilbud du som innbygger får.

Har du eller tar du handlingsrommet?

Som beslutningstaker kan du forholde deg til et formelt handlingsrom som er gitt. Slike beslutninger baserer seg først og fremst på hva som er passende å gjøre ut ifra en fortolkning av gitte rammer av krav, begrensninger og regler (hva lar seg gjøre?)

Når du, i motsatt fall, aktivt tar handlingsrommet, skaper du muligheter ved først og fremst å basere beslutninger på egne tanker, verdier, kunnskap og erfaringer (hva kan la seg gjøre?) Beslutninger tatt på denne måten kjennetegner det subjektive handlingsrommet.

Tillit i alle ledd

Tilbake til brukerundersøkelsen i Nav. Mange er tilfredse med ytelsene, tjenestene og ikke minst møtet med Nav. Det kan tyde på at Nav-ledere i stor grad benytter sitt handlingsrom, at de bygger en kultur internt for at også saksbehandlerne skal gripe sitt handlingsrom. Altså at tilliten flyter ned til der beslutninger om hver enkelt innbygger og tjeneste fattes.

Så hvordan kan vi lære av iverksettingen av tillitsreformen i Nav, som en av de første etatene ut i å iverksette reformen?

Studien til Berisha gir innsikt i begrepet handlingsrom som ledere bør drøfte når tillitsreformen rulles ut også i andre offentlige etater. Et handlingsrom er ikke en gitt størrelse, det er et rom, med noen gitte grenser for beslutninger og atferd.

Selv om det langt ifra er tilfeldighetene som rår, ser vi samtidig at hvordan Nav-lederne fortolker sine muligheter innenfor det gitte handlingsrommet kan ha en betydning.

Innenfor disse rammene kan ledere forholde seg til de gitte styringsparameterne som et utgangspunkt, for så å tenke utenfor boksen, tenke kreativt, innovativt, og «hva kan Nav-kontoret gjøre for akkurat våre innbyggere?». Det handler om å se etter muligheter innenfor de rammene som er satt. 

Heldigvis, er historien om læreren Arne som ble forfatter et godt eksempel på at mange Nav-ledere sier ja til samarbeid, ja til å strekke strikken og skape gode muligheter for innbyggerne våre som trenger det.

Så, selv om det langt ifra er tilfeldighetene som rår, ser vi samtidig at hvordan Nav-lederne fortolker sine muligheter innenfor det gitte handlingsrommet kan ha en betydning.

Det handler om å våge å tenke ut nye måter for å få folk i arbeid. Vi vet at bransjene skriker etter arbeidskraft og at NAV har mange innbyggere i utenforskap. Nav-ledere oppfordres derfor til å ta handlingsrommet for å skape muligheter for innbyggerne.

Referanse:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

 

Powered by Labrador CMS