Før Gudmund Restad ble Senterparti-politiker, ordfører, stortingsrepresentant og etterhvert finansminister, var han lensmann. De som kjenner ham beskriver en god og samarbeidsorientert leder. – Ledere har betydning. Denne lille studien av Gudmund Restad er et eksempel på det. Han satte spor og kan stå som en god rollemodell, skriver Rune Glomseth.
Før Gudmund Restad ble Senterparti-politiker, ordfører, stortingsrepresentant og etterhvert finansminister, var han lensmann. De som kjenner ham beskriver en god og samarbeidsorientert leder. – Ledere har betydning. Denne lille studien av Gudmund Restad er et eksempel på det. Han satte spor og kan stå som en god rollemodell, skriver Rune Glomseth.

Hva kan politifolk og ledere lære av Gudmund Restad i dag?

KRONIKK: Jeg har møtt mange dyktige ledere som har en rekke gode egenskaper, som har god kompetanse og god lederatferd. Likevel vil jeg hevde at vi alle kan lære noe av Gudmund Restad.

Gudmund Restad var politiutdannet. Han jobbet som lensmannsbetjent, etterforsker på Kripos og lærer på Politihøgskolen. Han var ordfører på Smøla, rikspolitiker og finansminister fra 1997 til 2000. Samtaler med folk som kjente Restad i ulike roller viser at han har noe å lære dagens og framtidens ledere, både i og utenfor politiet.

Personen Gudmund Restad er beskrevet som sympatisk og tillitvekkende, til å stole på. Han var interessert i og viste respekt for andre mennesker, deres kunnskaper og synspunkter. Han beskrives som kunnskapssøkende og utviklingsorientert, som gløgg og analytisk, kunnskapsrik og hardtarbeidende. Han blir omtalt som hel ved. Hans form var lavmælt.

Politimannen Gudmund Restad beskrives som en faglig ener av sine tidligere kolleger og elever. Han omtales som svært dyktig og enormt grundig i arbeidet han utførte som kriminaltekniker. Han var opptatt av at politiarbeidet skulle ha høyeste kvalitet, og han gikk aldri på akkord med faglige standarder. Han var en fagmann med integritet. Han satte spor i politiet i alle de roller han hadde.

Hadde betydning for å etablere kriminalteknikk som eget fag

Arne Bjørkås, mangeårig anerkjent Kriposmedarbeider, fortalte meg at Restad var en ener som politimann. «Restad var enormt grundig i arbeidet, og han sto for objektivitet og rettssikkerhet. Alle spor skulle fram og dokumenteres på en skikkelig måte,» ifølge Bjørkås. Han pekte særlig på Restads betydning for å etablere kriminalteknikk som et eget fag.

Arne Johannessen, regionlensmann i Vest politidistrikt og mangeårig fagforeningsleder, forteller at Restad var svært opptatt av politiets rolle i samfunnet. Politiet skulle være lokalt forankret og løse sine oppgaver i dialog med samfunnet, ifølge Johannessen. Han fortalte at «Restad var meget opptatt av at politiet skulle levere på kvalitet i ett og alt.»

Steinar Ravlo, tidligere Kripos-etterforsker, lensmann og nabo med Gudmund Restad, beskrev Restad som en faglig svært dyktig, et petimeter i positiv forstand. Restad var en som politimann og politileder aldri gikk på akkord med noe når det gjaldt fag. Som leder hadde Restad klare mål, fokus på resultater og høy faglighet samt prioritet av kvalitet. «Han var og er hel ved,» ifølge Ravlo. Han mente Gudmund Restad var en politimann som fortjente karakteristikken best blant likemenn.

Var en leder som deltok i arbeidet

Lederen Restad omtales som både saks- og menneskeorientert. Han var en politimann som hadde gått gradene i politi og lensmannsetaten. Han kjente politiet, profesjonen og samfunnsoppdraget. Han var faglig sterk, nøyaktig, etisk bevisst og tydelig på mål og kvalitet. Han ønsket resultater, men var stillferdig i sin ledelsesstil. Hans faglige bakgrunn og hans personlighet gjorde at han vektla en form for deltakende lederskap. Han hadde en tydelig faglig og verdimessig grunnholdning.

«Som leder var Restad tydelig på mål og opptatt av sakene. Hans lederstil var lavmælt, men han hadde autoritet også i lederrollen. Medarbeidere og kolleger hadde tillit til han.», fortalte tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen.

Dette ble også understrekt av Steinar Ravlo.

Politikeren Restad omtales som saklig, ryddig kunnskapsrik og tillitsvekkende. Sigbjørn Johnsen peker først og fremst på at Gudmund Restad var en person og politiker som innga tillit, og som hadde naturlig autoritet. Han evnet å skape tillitsforhold til ulike mennesker han møtte og samarbeidet med. Han hadde svært god oversikt over sakskomplekser og en imponerende detaljkunnskap. Han var ordentlig, etterrettelig og korrekt. Autoriteten han hadde kom fra hans innsikt, hans verdier og fra hans framtreden som menneske og politiker.

«Han var solid og tillitvekkende både som person og politiker med en lavmælt form», slo Johnsen fast.

– Ledere kan lære av Gudmund Restads faglige innsikt, hans målbevissthet og ønske om resultater. Jeg tror videre det er noe å lære av hans lavmælte form og samarbeidsorienterte ledelsesstil, skriver Rune Glomseth. Her ser du daværende finansminister Gudmund Restad (til venstre) med sin statsminister, Kjell Magne Bondevik i 1997.
– Ledere kan lære av Gudmund Restads faglige innsikt, hans målbevissthet og ønske om resultater. Jeg tror videre det er noe å lære av hans lavmælte form og samarbeidsorienterte ledelsesstil, skriver Rune Glomseth. Her ser du daværende finansminister Gudmund Restad (til venstre) med sin statsminister, Kjell Magne Bondevik i 1997.

Hva er god ledelse?

Disse aktivitetene og karakteristikkene er hentet fra forskningen på politiledere, men kan trygt brukes som inspirasjon for de som leder i andre organisasjoner.

Karakteristikk av gode politiledere

 • Å være etisk
 • Å være tillitsfull og utvikle tillit internt og til omgivelsene
 • Å ha legitimitet
 • Å være rollemodell
 • Å være god på kommunikasjon
 • Å kunne fatte beslutninger
 • Å ha gode kognitive evner/ferdigheter, herunder strategiske ferdigheter

Aktiviteter typiske for gode politiledere

 • Å kunne skape og innarbeide en felles visjon
 • Å utvikle forpliktelse og engasjement blant medarbeidere
 • Å vise omsorg for medarbeidere
 • Å løse problemer
 • Å initiere og gjennomføre endringer

Det er mye å lære fra Restad

Omtalen av Restad som politileder sammenfaller med faktorer som forskning om politiledelse fremhever ved gode og effektive politiledere. Han hadde både trekk og atferd som gir ledere legitimitet blant sine ansatte . Her kan nevnes erfaring fra politiarbeid i førstelinjen, ærlig, åpen og rettferdig framferd og i utøvelse av lederskap, evne til å skape tillit, opptatt av utvikling og å være en god rollemodell med høye personlige og profesjonelle standarder. Restad viste i sine roller gode kognitive ferdigheter, og han fikk høy grad av legitimitet i ulike politimiljøer.

Politifolk, politiledere og ledere generelt kan lære ulike ting fra rollemodellen Gudmund Restad.

Først og fremst mener jeg at man kan lære av det sterke faglige engasjementet Restad hadde som politimann, hans faglige nysgjerrighet og utviklingsorientering som var viktige faktorer for å utvikle kunnskaper, innsikt og dyktighet, og for å utføre godt arbeid. Gode lederne er også gode til å lære.

Tillit er avgjørende

Jeg mener også at vi kan lære av hans fokus på kvalitet i alle deler av arbeidet, hans objektivitet og sterke fokus på rettssikkerhet. Faglig integritet er en god verdi. Jeg mener også vi kan lære av hans holdning om et lokalt forankret politi som skal samvirke med befolkningen.

Ledere kan lære av hans var faglige innsikt, hans målbevissthet og ønske om resultater. Jeg tror videre det er noe å lære av hans lavmælte form og samarbeidsorienterte ledelsesstil. Det er trolig mye å lære av hvordan Gudmund Restad opptrådde, og hvordan han fikk tillit i de miljøer han var og i de posisjoner han hadde. Tillit en avgjørende ressurs både for politiet og for ledere ellers i samfunnet. Tillit er en kvalitet ved relasjonen mellom leder og medarbeider. Tillit er et avgjørende element i den sosiale relasjonen mellom leder og medarbeider, men også mellom medarbeider og organisasjon.

Jeg har møtt mange dyktige ledere som har en rekke gode egenskaper, som har god kompetanse og god lederatferd. Likevel vil jeg hevde at vi alle kan lære noe av Gudmund Restad og hans kompetanse, ledelsesbevisshet og hans lederatferd.

Ledere har betydning. Denne lille studien av Gudmund Restad er et eksempel på det. Han satte spor og kan stå som en god rollemodell. Jeg vil til slutt bruke det Sigbjørn Johnsen sa som oppsummering av samtalen jeg hadde med han om Restad: «Man behøver ikke fare med store ord for å sette spor.»

Takk til: Arne Bjørkås, Steinar Ravlo, Svein Roksvåg (ordfører i Smøla), Normann Nikolaisen, Tor Damkaas, Thor Engebretsen, Terje Tømmerås, Arne Johannessen og Sigbjørn Johnsen for informative og interessante samtaler og gode innspill. Dere lærte meg mye om Gudmund Restad; hans sterke faglighet, hans dyktighet og hans profesjonelle og menneskelige verdier.

Powered by Labrador CMS