Populærvitenskap:

Ledelse er et håndverk som skal mestres ved hjelp av kunnskap, innsikter og en rekke verktøy, skriver Rune Glomseth.
Ledelse er et håndverk som skal mestres ved hjelp av kunnskap, innsikter og en rekke verktøy, skriver Rune Glomseth.

Hva skaper en god leder?

POPULÆRVITENSKAP: Forskning på lederegenskaper viser hvilke faktorer som skiller effektive og ineffektive ledere.

Ledere kan oppfattes som katalysatorer for iverksettelse og utnyttelse av menneskelige potensiale. En god leder vil se forskjellig ut avhengig av når og hvor hun leder, hva hun leder, og hvem hun leder. Hvordan en god leder ser ut, vil variere. Forskning viser likevel at gode ledere vil ha fellestrekk som intellektuell kapital, sosial kapital og psykologisk kapital.

God ledelse forstått på to måter

Ledelse er et flytende begrep med et utall definisjoner. Ledelse handler om mennesker, relasjoner og påvirkning. Gary Yukl, professor emeritus ved University of Albany State University of New York, en nestor på fagfeltet, definerer lederskap slik i boken Leadership in Organizations: «Lederskap er de kapasiteter en person har til å påvirke, motivere og sette andre i stand til å bidra til effektivitet og suksess for hele organisasjonen.»

God ledelse kan prinsipielt forstås på to måter. Det kan bety å bidra til å realisere organisasjonens mål. I dette perspektivet betyr det at lederen er avgjørende for at organisasjonen skaper resultater.

Det kan også bety etisk ledelse. Her vektlegges lederens moralske karakter, den etiske legitimiteten som er knyttet til de verdier og visjoner lederen målbærer, og de etiske valg og handlinger som ledere engasjerer seg i. For at man skal kunne snakke om god ledelse i denne betydningen, må lederen ha bestemte karaktertrekk og verdier som integritet, ærlighet, pålitelighet og omsorg for mennesker, og det samfunn hun virker i. Beslutninger og handlinger må skje etter etisk ansvarlige vurderinger. I dette perspektivet er god ledelse preget av verdier, dyder og god dømmekraft.

Personlighetstrekk, atferd og kompetanse

Hva en god leder er, kan forstås som trekk og egenskaper ved lederen. Det kan også handle om hvordan de praktiserer ledelse. Lederes egenskaper og personlighetstrekk påvirker måten de utøver ledelse på. Det er en gjensidig relasjon mellom trekk og atferd.

En god leder er kompetent. Hun har faglige eller teknisk kompetanse i tillegg til ledelses- og administrativ kompetanse. Amanda Goodall, lederskapsforsker ved The Business School, London, har gjennom en serie studier sammen med kolleger vist at organisasjoner gjør det bedre når de er ledet av folk med faglig kompetanse og innsikt.

Intellektuell kapital er ikke tilstrekkelig. Gode ledere må også ha myke ferdigheter.

Tomas Chamorro-Premuzic, blant annet professor i organisasjonspsykologi ved Unversity College London, skriver i boka Why do so many incompetent men become leaders? (and how to fix it) at disse forskningsfunnene kan overføres til en rekke andre samfunnsområder som ulike former for sport, luftfart, universiteter og helsevesenet. Han kaller fagekspertisen for domenespesifikk ekspertise og erfaring. I dette ligger tekniske ferdigheter, solid problemforståelse og inngående kjennskap til arbeidsmetoder. Dette er et viktig grunnlag for å mestre lederrollen, for godt lederskap, gode resultater, og for at man som leder oppnår legitimitet blant de ansatte.

Dette støttes av Art Markman, professor i psykologi og markedsføring ved the University of Texas, Austin, USA. Han skriver i artikkelen «Can You Be a Great Leader Without Technical Expertise?» publisert i Harvard Business Review (2017), at en rekke studier viser at de beste lederne kjenner godt det fagfeltet de er ledere for. Deres tekniske ekspertise er ifølge han en viktig faktor som bidrar til at de er dyktige og effektive ledere. Han viser at sykehus som er ledet av leger har bedre resultater enn sykehus som er ledet av mennesker med annen faglig bakgrunn.

For å bli oppfattet som troverdige rollemodeller må ledere også ha ledelsesfaglig og administrativ kompetanse. Dette samspillet mellom karaktertrekk, atferd og kompetanse er grunnleggende.

Hvordan se lederkvaliteter

Metaanalyser av flere hundre enkeltstående studier av trekk som skiller effektive og ineffektive ledere viser hva kjernen i lederskapspotensial er. De kvaliteter som preger effektive ledere har Chamorro-Premuzic organisert i tre kategorier; intellektuell kapital, sosial kapital og psykologisk kapital.

Intellektuell kapital består av fagspesifikk ekspertise, kompetanse om det faglige som skjer i en virksomhet og god dømmekraft. Fagspesifikk ekspertise er det samme som tekniske ferdigheter. Begrepet tekniske ferdigheter er en av tre grunnleggende lederskapsferdigheter «The Three-skill Model» (technical skills, interpersonal (or human) skills, and conceptual skills) som ble utviklet av Robert L. Katz. Han argumenterte for at effektive ledere måtte utvikle de tre lederskapsferdighetene i artikkelen «Skills of an Effective Administrator» som ble publisert i The Harvard Business Review Katz første gang i 1955, så i 1974. Hans Three-skill-Model har mer enn 2200 referanser, og betraktes som en klassiker.

Intellektuell kapital eller teknisk ekspertise er inngående forståelse av metoder, prosesser, prosedyrer og teknikker knyttet til et fagområde. Å ha fagspesifikk ekspertise vil si at man behersker et fagfelt. Ifølge Artz, Goodall og Oswald, i artikkelen «Boss Competence and Worker Well-being», påvirker lederes intellektuelle kapital teams prestasjoner ved at den bidrar til å styrke team-moralen og team-medlemmenes engasjement.

Myke ferdigheter

Men intellektuell kapital er ikke tilstrekkelig. Gode ledere må også ha såkalte myke ferdigheter. Det vil si at ledere må like mennesker. De må også ha tilstrekkelige relasjonelle og emosjonelle ferdigheter for å kunne bli oppfattet som gode ledere av medarbeidere, kolleger og ulike eksterne samarbeidende aktører.

Sosial kapital omhandler de nettverk og forbindelser ledere er i og har tilgang til. Chamorro-Premuzic peker på at mye forskning viser at ledere er mer effektive om de har gode relasjoner både internt og eksternt. Hvor sentral lederen er i de nettverk hun deltar i, har også betydning. Deltakelse i nettverk betyr mulighet for påvirkning gjennom de kontakter hun har. Påvirkning er en viktig faktor i ledelse.

Endelig krever god ledelse psykologisk kapital. Denne kategorien handler om hvordan ledere vil lede og hvordan de evner å utnytte sine kapabiliteter. Denne kategorien består av tre underdimensjoner, som kalles den lyse, den mørke og innsiden.

Narsissisme og psykopati

Den lyse siden omfatter intelligens som forstås som personers evne til å lære og personlighetstrekk eller de psykologiske kvaliteter ved mennesker. Femfaktormodellen som omfatter ekstroversjon, nevrositisme, omgjengelighet, samvittighetsfullhet og åpenhet er kjent. En metaanalyse av femti års forskning på kjernefaktorene i psykologisk kapital viser at personlighetstrekk som nysgjerrighet, ekstroversjon og emosjonell stabilitet forklarer omkring 40 prosent av variasjoner i lederskapseffektivitet, ifølge Chamorro-Premuzic.

Ledere må like mennesker, og de må like å lede andre mennesker.

Den mørke siden omhandler mindre positive personlighetstrekk som narsissisme og psykopati. Det er personlighetstrekk som vil hindre ledere å bygge og opprettholde suksess både i team og organisasjoner over tid.

Innsiden av lederes personlighet omfatter deres verdier som fungerer som moralske kompass og har betydning for i hvilken grad lederen vil passe inn i organisasjonskulturen.

Ledelse er et håndverk

Hvis en person har den rette intellektuelle, sosiale og psykologiske kapitalen, vil hun ha større potensial til å bli en god leder. Men i dette ligger ingen garanti. Hovedårsaken er at selv om lederskapstalent er en universal faktor, må lederen forstå og passe inn i den konteksten og den kulturen som preger en organisasjon.

Konteksten og kulturen vil ha betydning for hvordan ledere praktiserer ledelse, hva slags forventninger som knyttes til dem og hvordan de blir evaluert. Mellom kultur og ledelse er det en gjensidig påvirkning. Derfor vil ledere framstå forskjellig og bli vurdert ulikt, fra bransje til bransje, fra en organisasjon til en annen, i ulike team, og ulikt av forskjellige medarbeidere. Oppfatningen av ledelse og god ledelse bestemmes og varierer dermed med kontekstuelle, kulturelle og individuelt subjektive faktorer.

Ledelse er en funksjon som setter krav til personlighet, evner og ferdigheter. Ledelse er roller som skal fylles, det er en identitet som skal utvikles, det er nøkterne realiteter, det er et ansvar, plikter og oppgaver som skal ivaretas. Ledelse er et håndverk som skal mestres ved hjelp av kunnskap, innsikter og en rekke verktøy. Det er prosess og samspill. Ledere må like mennesker, og de må like å lede andre mennesker.

Kilder:

Artz, B.A., Goodall, A.H. og Oswald, A.J. (2016): Boss Competence and Worker Well-being, ILR Review, 70 (2), March 2017, pp. 419-450.

Goodall, A. nettsiden med en rekke forskningsartikler: https://www.amandagoodall.com/

Markman, A. (2017): Can You Be a Great Leader Without Technical Expertise? Harvard Business Review, 15.11.2017.

Chamorro-Premuzic, T. (2019): Why do so many incompetent men become leaders? (and how to fix it), Boston: Harvard Business Review Press.

Katz, R. (1974): Skills of an Effective Administrator, Harward Business Review, 1.9.1974.

Yukl, G. (2010): Leadership in Organizations, Harlow Essex: Pearson Education Limited.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS