– Studentene forteller om en stor grad av frustrasjon knyttet til manglende tilbakemelding fra lærere, usikkerhet rundt prosedyreutførelse og vanskeligheter med å kunne vurdere egen læring, skriver Adriana Rosenberg og Raghnild Finnesand Michaelsen. De har tatt i bruk nye grep for å forberede sykepleiestudentene før de går ut i praksis.

Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter

POPULÆRVITENSKAP: Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på virkelige pasienter.

Som sykepleier består en stor del av hverdagen av sårstell, kateterisering og medikamenthåndtering. I dag lærer en sykepleierstudent slike kliniske ferdigheter mens de er i klinisk praksis, men små kunnskapshull kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene de møter der.

I vårt prosjekt fikk studentene tilbakemeldinger fra læreren på videopptak av egentrening på ferdigheter, gjennom dataverktøyet ARC. Vår intensjon var å gi studentene en mer helhetlig tilbakemelding og evaluering av deres kliniske ferdigheter i sykepleielaboratoriet.

Sykepleiere må være gode som mulig før de møter ekte pasienter

Det er sykepleierutdanningens oppgave å sikre at studentene er så dyktige som mulig før de får prøve seg på virkelige pasienter. For å oppnå dette trener studentene på alt fra kommunikasjon til samarbeid i et eget sykepleierlaboratorium tilrettelagt for læring.

Denne treningen er spesielt krevende. Studentene må anvende en kombinasjon av psykomotoriske, kognitive og affektive (følelsesmessige, emosjonelle) ferdigheter for å håndtere og handle korrekt i ulike situasjoner.

Studentene forteller om en stor grad av frustrasjon knyttet til manglende tilbakemelding fra lærere, usikkerhet rundt prosedyreutførelse og vanskeligheter med å kunne vurdere egen læring. Forskning viser at repetisjon og tilbakemelding er viktige aspekter ved ferdighetstreningen for å oppnå progresjon og egenutvikling.

Fikk digital tilbakemelding

Vi ønsker gjennom prosjektet å fremme læring, ved å la studentene ta ansvar for egen læring og med å ta faglig ansvar for pasientens trygghet og sikkerhet. Dette gjøres av læreren gjennom en digital tilbakemelding og vurdering av studentenes utøvelse av ferdigheten.

Studentene har brukt ferdighetsmodellen (utviklet av professor Ida Torunn Bjørk) som utgangspunkt for filmingen. Den synliggjør kompleksiteten i sykepleieutøvelsen. Studentene har øvd på ulike områder av praktisk ferdighetsutøvelse i sykepleie, som for eksempel samhandling med pasienten, faglig forsvarlig utførelse av handlingen tilpasset pasientens nåværende tilstand og situasjon, og på å gi verdifull omsorg for pasienten i den konkrete situasjonen.

Studenter og lærere er fornøyde

Studentene forteller at de har opplevd stor nytteverdi av støttende tilbakemeldinger gitt i de aktuelle sykepleieferdighetene. Dette stiller seg sentralt studentenes læring. Det var også relevant for situasjonsforståelsen og den helhetlige faglige forståelsen for å mestre sykepleieferdigheter i praksis. De har fått mulighet å vise samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng. Dette ved hjelp av videopptakene som hjelper dem i å sette egne læringsmål.

Vurderingsverktøyet har også gitt sykepleielærere større mulighet for direkte dialog med studenten. De kan teste ut metoder for konstruktive tilbakemeldinger i sykepleiernes ferdighetsutøvelse og samtidig ta hensyn til hver enkelt students individuelle læringsbehov. Tilbakemeldingen kan i neste omgang brukes som et ledd i å forberede seg til eksamenen som gjennomføres etter ferdighetstreninger.

Les forskningen bak artikkelen:

Haraldseid, C., Friberg, F., & Aase, K. (2015). Nursing students' perceptions of factors influencing their learning environment in a clinical skills laboratory: A qualitative study. Nurse Educ Today, september 2015. doi: 10.1016/j.nedt.2015.03.015

Powered by Labrador CMS