Hver gang en elev som har gjort «en formidabel innsats», ikke oppnår karakteren 6, skal karakterer da fjernes? I så fall ville norsk skole pådra seg et stort problem, skriver innsenderne.

Karakterer i kroppsøving er ikke irrelevant

DEBATT: Vi må vekk fra å sette likhetstegn mellom kroppsøvings­faget og fysisk aktivitet som helsetiltak.

Under overskriften «Dropp karakterene i gym! Gym er for viktig til å handle om et jag etter karaterer», i VG 12.juli, tar Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, opp et spørsmål som vi som undervisere i lærerutdanning i kroppsøving, ikke kan la gå ukommentert.

Gerty Lund har latt seg uroe etter å ha lest om eleven Evin Hakim Sulaiman i VG som fikk sitt karaktersnitt redusert på grunn av «en femmer i gym».

Hver gang en elev som har gjort «en formidabel innsats» ikke oppnår karakteren 6, skal karakterer da fjernes? I så fall ville norsk skole pådra seg et stort problem. Logikken svikter i Lund sitt innlegg.

Kroppsøving er et viktig fag

Både i forskning og praksis i kroppsøving er det allmenn enighet i Norge og internasjonalt om at kroppsøving er et viktig og stadig aktuelt skole- og læringsfag med læreplaner, kompetansemål og vurderingsordninger. Det er trukket opp skillelinjer mellom det å aktivisere elever og det å ta et bredere ansvar for elevens læring og sosiale og emosjonelle utvikling.

I debatten omkring kroppsøvingsfaget, trenger vi å løfte frem faget som et skolefag og med status på linje med andre fag.

Lunds sterke påstand er: «Karakter i kroppsøving er irrelevant og kan med fordel fjernes». Hvorfor er karakter i et skolefag irrelevant, og hvilke fordeler mener Lund oppnås ved å fjerne karakterer? Mener hun at det elever lærer ikke skal vurderes og heller ikke gis en verdi, eller være med i dialogen mellom læreren og eleven om elevens egen læring?

Provoserende for kroppsøvingslærere

I kroppsøving arbeider elevene med et faglige innhold, de skal tilegne seg kompetanser om egne ressurser, holdninger, identitet, hvordan de kan ta ansvar for bærekraft og kritisk tenkning om samfunnets utvikling. Elevene skal også medvirke i undervisning der det å ta ansvar for seg selv, sine følelser og forholdet til andre mennesker er sentralt.

Lund må gjerne argumentere for at barn og unge bør være mer i fysisk aktivitet, og hun må gjerne ta dette mer inn i utdanningen av fysioterapeuter. Men innlegget hennes er provoserende på lesere som har utdanning i kroppsøvingsfaget, og som underviser i faget i skolen eller høyere utdanning. Vi må vekk fra det virvaret av normative antagelser som florerer, for eksempel at det er likhetstegn mellom kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet som helsetiltak.

Lund oppfordrer politikere til å droppe karakterene i «gym», men hun misforstår dersom hun tror at «ferdighetene i gym» er det som vurderes som kunnskap og læring i kroppsøving i dag. Vi oppfordrer Lund og andre til å sette seg inn i skolens læreplan, LK20, og hvordan vurdering i kroppsøving skal finne sted.

Karakter i kroppsøving handler ikke om hvor fysisk aktiv elevene er

Fortsatt er det mange som ser på kroppsøvingsfaget som et idretts- og aktivitetsfag. Vi vet også at enkelte lærere praktiserer faget på denne måten, noe som blant annet kan skyldes at rundt halvparten som underviser i faget ikke har formell kompetanse i kroppsøving.

Heldigvis ser vi en ny lærergenerasjon vokse frem, kommende kroppsøvingslærere som tar faget på alvor, som lærings- og danningsfag. Lærere som holder seg faglig oppdatert vet at grunnlaget for vurdering skal være elevens læring, og hvor både formative og summative vurderingsformer skal tas i bruk.

Vurderingsgrunnlaget i kroppsøving er ikke utfra hvor idrettsflinke eller fysisk aktive elevene er, eller hvordan de presterer på idrettslige ferdigheter i faget. Vurdering krever kompetanse og forståelse hos lærerne. De har ansvar for undervisningen, skal utøve sitt profesjonelle skjønn, og involvere elevene i vurderingsarbeidet som prosess og resultat. Det kreves kunnskap om vurdering av alle lærere i norsk skole når de skal sette karakterer, det gjelder i alle skolefag.

Kroppsøving må ha status på linje med andre fag

I debatten omkring kroppsøvingsfaget, trenger vi å løfte frem faget som et skolefag og med status på linje med andre fag. Lund sitt innlegg bidrar ikke til dette.

Lytt til 16-årige Siri Heimdal Knudsen, som tidligere skrev et innlegg i VG 9. april 2021, hvor hun argumenter for karakter i faget. Hun sier det så enkelt og klokt: «Vi har karakter i gym fordi det er et fag, ikke en fritime».

Og hun legger til: «Gymfaget handler ikke om hvor mange pushups man klarer, eller hvor fort man løper 3000-meter’n.»


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS