Mange ungdommer mangler kunnskap om hvordan bruk og besittelse av cannabis kan bli straffet. En betydelig del er usikre, eller tror de vet ting som ikke stemmer.

Dette syns ungdommer om cannabis-politikken i Norge

KRONIKK: En stor andel ungdommer vet ikke hva som skjer dersom de blir tatt i å røyke cannabis.

Diskusjoner om rekreasjonsbruk av illegale rusmidler og ruspolitikk fokuserer gjerne på ungdom, ofte fordi man er spesielt bekymret for konsekvenser av bruk i ung alder. Hva ungdom selv tenker om disse rusmidlene og lovgivningen knyttet til bruk får gjerne mindre plass i diskusjonene. Dette har gjort oss nysgjerrige på å utforske nettopp dette i relasjon til cannabis, som er det illegale rusmidlet flest kommer i kontakt med.

Vi har undersøkt bruk, kunnskap og holdninger til cannabis i et landsrepresentativt utvalg elever i videregående skoler. Hele 3490 elever svarte på et nettbasert spørreskjema våren 2021, og et mindre utvalg deltok også i kvalitative intervju om de samme temaene.

Om undersøkelsen CANN 2021

  • Cann2021 er en undersøkelse om ungdoms erfaringer med, meninger og kunnskaper om, samt holdninger til cannabisrelaterte tema.
  • Studien omfatter en spørreundersøkelse av et representativt utvalg av elever i videregående skoler (3490 elever) i Norge, samt individuelle, kvalitative intervju med et mindre utvalg.
  • Cann2021 ble initiert og gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI), avdeling for rusmidler og tobakk, med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Høgskulen i Volda
  • De første resultatene fra prosjektet er publisert i notatet CANN 2021: En studie om cannabiserfaringer, kunnskap og holdninger blant elever på videregående skoler.
  • Videre analyser vil bli publisert i vitenskapelige artikler

Hva vet ungdom om de formelle straffereaksjonene?

For personer over 18 år, vil en vanlig straffereaksjon fra politiet være å gi en bot og oppføre lovbruddet i strafferegisteret. Personer under 18 år vil som oftest få tilbud om en alternativ straffereaksjon, ofte i form av betinget påtaleunnlatelse. De fleste inngår da en avtale om oppfølging i en viss periode (vanligvis 6-12 måneder) hos en person i helse- eller sosialtjenestene. Oppfølgingen kan inneholde jevnlige samtaler og/eller urinprøvekontroll.

Noen få trodde at barnevernet ville ta over omsorgen for dem.

Dersom vilkårene i avtalen overholdes, unngår de forelegg og strafferegister. Brytes vilkårene, kan den vanlige straffereaksjonen bli iverksatt (som oftest bot).

Litt over halvparten av elevene (55 prosent) som deltok i spørreundersøkelsen, syntes å ha korrekt informasjon om hva som ville skje dersom de ble tatt av politiet for bruk eller besittelse av små mengder cannabis. Betydelige andeler trodde imidlertid at reaksjonen ville være enten langt strengere eller mildere enn det som er vanlig praksis: 12 prosent trodde de risikerte fengselsstraff og 10 prosent trodde de bare ville fått helsehjelp. Andelen som svarte «vet ikke» eller «vil ikke svare» var 15 prosent.

De kvalitative intervjuene forsterket inntrykket av at mange av ungdommene – også en del av dem som hadde prøvd cannabis – var usikre på hvilke formelle reaksjoner de ville bli møtt med. Mens noen trodde at politiet bare ville konfiskere cannabisen og kanskje ta en prat med foreldrene deres, var andre opptatt av at de ville få cannabisbruk «på rullebladet» og at dette ville ødelegge for senere yrkesmuligheter. Noen få trodde at barnevernet ville ta over omsorgen for dem.

Hvordan ser ungdom på kontrollpolitikken?

Undersøkelsen viser at mange unge er usikre på hva de mener om dagens lovgiving på cannabisfeltet. Hele 44 prosent svarte at de verken var enige eller uenige i at myndighetene ikke bør endre nåværende cannabispolitikk. En knapp tredjedel (29 prosent) mente at politikken burde endres, og omtrent like mange (27 prosent) at den ikke burde endres.

Vi spurte også ungdommene om hva de tenker om avkriminalisering og legalisering. Fordi dette er to begrep som ikke er godt innarbeidet i dagligspråket, og som heller ikke blir brukt på en entydig måte i den offentlige debatten, gjorde vi en forenkling og konkretisering. Vi spurte elevene om de mente at cannabisbruk burde bli gjort straffefritt i Norge (det vil si om bruk ikke burde bli møtt med sanksjoner fra det offentlige) og om salg av cannabis burde bli gjort straffefritt.

Mer enn halvparten (56 prosent) var uenige i at salg av cannabis burde bli tillatt.

Hele 47 prosent var uenige i at cannabisbruk burde bli straffefritt, mens knapt en av tre (31 prosent) var enige i dette. Mer enn en av fem (22 prosent) var usikre på hva de mente om spørsmålet. Andelen som var positive til straffefrihet for salg var lavere (23 prosent), mens «vet ikke»-kategorien var omtrent like stor (21 prosent). Mer enn halvparten (56 prosent) var uenige i at salg av cannabis burde bli tillatt.

Det at en så stor andel ikke tar stilling til (verken/eller) om cannabislovgivningen bør endres, og er usikre på om de mener at bruk og salg av cannabis bør bli straffefritt, kan bety flere ting. Kanskje er det slik at mange unge ikke er så opptatt av disse spørsmålene og derfor ikke har gjort seg opp en mening? Eller kanskje gjenspeiler det at spørsmålene er vanskelige, og at unge ser argument både for og mot?

Hva betyr funnene?

Undersøkelsen viser at mange ungdommer mangler faktisk kunnskap om hvilke formelle reaksjoner bruk og besittelse av cannabis kan bli møtt med. En betydelig del er usikre, eller tror de vet ting som ikke stemmer. Mindre enn en av tre ønsker at cannabisbruk skal bli straffefritt og mange er usikre på hva de mener om lovgivningen på feltet. Hvordan manglende kunnskap og misoppfatninger kan virke inn på ungdommers handlingsvalg bør undersøkes nærmere. Videre gir funnene grunnlag for å diskutere om, og eventuelt hvordan, informasjon om ruspolitikk og formelle reaksjoner på cannabisbruk og -besittelse kan inkluderes i forebyggende arbeid.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS