Nå er det ekstra viktig at foreldre og lærere spør barna hva de opplever på nett, skriver kronikkforfatterne.

Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett

KRONIKK: Det er helt nødvendig at voksne tar en aktiv rolle i barnas digitale liv, først og fremst ved å spørre om hva de har gjort på nett og hvem de har møtt der.

Skolene åpnet igjen forrige uke, men fortsatt skal mye av undervisningen for de eldste elevene foregå digitalt.

På diverse internettforum diskuterer nå personer med interesse for seksuelle overgrep mot barn hvordan de kan utnytte situasjonen med isolasjon, større eksponering på nett og mindre tilsyn fra foresatte eller lærere til å komme i kontakt med barn.

Nå er det ekstra viktig at foreldre og lærere spør barna hva de opplever på nett.

Flere advarsler om overgrepsfare

Både internasjonale og nasjonale organisasjoner varsler nå om større fare for overgrep under koronapandemien. I Sverige rapporterer politiet om økt deling av overgrepsmateriale etter utbruddet av koronapandemien.

I Norge advarer både Kripos og Redd Barna mot større fare for uønskede seksuelle henvendelser og seksuelle overgrep mot barn via internett.

Europol melder om økt aktivitet hos de som søker overgrepsmateriale på nettet, og at personer på overgrepsforum skriver om flere muligheter til å komme i kontakt med barn.

ECPAT International, et nettverk som jobber mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn, forteller om lignende funn. De har observert aktivitet på nett hvor personer med interesse for seksuelle overgrep mot barn diskuterer hvordan man kan utnytte situasjonen vi er i nå.

Dette er advarsler som må tas på alvor.

Kriser gir større fare for overgrep

WHO vektlegger hvordan barn og unges reduserte interaksjon med skolevenner, lærere, andre profesjonelle og skoletjenestene, øker risikoen for å bli utsatt for overgrep, inkludert internettrelaterte seksuelle overgrep. Unicef peker på hvordan barns økte nettaktivitet kan gi større sjanser for at de kommer i kontakt med personer som ønsker å begå overgrep via digitale medier.

Det er så langt ikke gjort forskning på om barn er mer utsatt for seksuelle overgrep via internett under koronapandemien. Men, funn fra tidligere forskning kan trolig overføres til den nåværende situasjonen.

I en fersk systematisk gjennomgang av elleve studier på overgrep mot barn under naturkatastrofer og konflikt, fant forskere at barn utsettes for omfattende mishandling under, og i etterkant av, katastrofer. Gjennomgangen viser også at seksuell vold mot barn øker under katastrofer.

Hvorfor er det sånn?

Både barn og overgripere er mer på nett

De fleste barna fra femte klasse og oppover, fortsetter med delvis hjemmeskole, hvor undervisningen og kommunikasjon med lærere og medelever i stor skala skjer via digitale plattformer.

Anbefalingene fra myndighetene om fysisk avstand har i tillegg gjort at unges sosiale liv, i enda større grad enn tidligere, nå foregår på internett og i sosiale medier. Denne digitaliseringen skyver barn og unge i økende grad ut i et område hvor foreldre og andre tillitspersoner har mindre oversikt.

Forskning har vist at økt bruk av digitale medier blant barn som utviser risikoatferd på internett, som for eksempel kontakt med fremmede, seksualisert interaksjon, eller deling av personlig informasjon, kan gi større fare for uønskede seksuelle henvendelser og grooming, både fra andre ungdommer og fra voksne.

I tillegg ser forskere at barn i sosial isolasjon er mer sårbare for seksuelle overgrep på nett.

Ettersom flere voksne isoleres hjemme, kan etterspørsel etter overgrepsmateriale bli større.

Internasjonalt advares det om at personer som er tilbøyelige til å begå seksuelle overgrep, ser ut til å ha mer tid, samt flere muligheter, til å begå overgrep og/eller bruke overgrepsmateriale som seksualiserer barn.

Digitale overgrep er like skadelige

En vanlig misforståelse har vært at overgrep som skjer via internett, har færre negative konsekvenser for offeret enn «tradisjonelle» overgrep, som skjer ansikt til ansikt.

Men, tvert imot viser forskning at det er en stor overlapp mellom de psykiske og sosiale konsekvensene etter overgrep på begge arenaene, og at følgene etter overgrep via nettet i mange tilfeller kan være mer alvorlige.

Det er flere sider ved digitale medier som kan øke belastningen av å bli utsatt for digitale, seksuelle overgrep. Som for eksempel problemer med å fjerne overgrepsmateriale - når noe ligger på internett, er det svært vanskelig å slette, eller at offeret har vært delaktig, ved for eksempel at offeret selv har sendt bilder, og antall mennesker som har tilgang på bildene eller filmene.

Hva kan vi gjøre for å beskytte barna?

Spør hva barna gjør på nett

De som i første omgang har størst mulighet til å hjelpe, er foreldre og til dels lærere, ettersom det er de som i størst grad ser og møter barna.

Det er derfor helt nødvendig at voksne ansvarspersoner tar en aktiv rolle i barnas digitale liv, først og fremst ved å spørre om hva de har gjort på nett i dag og hvem de har møtt der.

Én måte å få større innpass i barns digitale opplevelser kan være å be dem om å lære deg mer om deres favoritt-spill, app-er og sosiale medier. Vis at du er positiv til deres digitale aktiviteter. Samtidig kan du forsikre dem om at de kan snakke med deg om alt, og at du mye heller vil at de forteller om noe de har opplevd som de ikke er komfortable med, enn at de holder det hemmelig.

Det viktig å understreke at dette ikke innebærer at voksne skal kontrollere eller overvåke barn og unges digitale aktiviteter, men heller vise interesse for deres opplevelser på den digitale arenaen, samt være til stede når barna trenger hjelp og støtte. Dette gjøres best ved å spørre.

Powered by Labrador CMS