En overgang til utslippsfrie hurtigbåtsamband vil være kostbart, selv for korte samband, skriver innleggsforfatterne.

Utslippsfrie båtruter vil koste dyrt og krever bedre planlegging

DEBATT: 10. mai sendte Regjeringen sine forslag til nye krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter på høring. De innebærer påbud om nullutslippsteknologi for hurtigbåter allerede fra 2025. Det vil kreve mer penger og bedre planlegging.

Det finnes rundt 100 båtsamband i Norge. Fordi båtene går på fossilt drivstoff og har lavt passasjergrunnlag er de blant de dyreste og mest utslippsintensive transportmidlene i kollektivtrafikken.

Innfasing av nullutslippsteknologi for hurtigbåter vil koste. God og helhetlig transportplanlegging vil være nødvendig for å begrense kostnadsveksten og å nå målet om utslippsfrie hurtigbåter. Det er et gjennomgående funn i alle våre beregninger basert på optimering og økonomisk analyse.

 Utslippsfrie hurtigbåtruter koster mer enn dagens ruter

En overgang til utslippsfrie hurtigbåtsamband vil være kostbart, selv for korte samband. Utslippsfrie teknologier krever strøm som i dag er høyt priset og kan gi betydelige utbyggingskostnader på grunn av begrenset nettkapasitet. 

Våre beregninger viser at elektrifisering av eksisterende hurtigbåtruter vil kreve tiltakskostnader på mellom 2 500 og 18 000 kroner per tonn CO2 ved bruk av dagens batteriteknologi. Det er høyt over myndighetenes referansepris for CO2 på 2 000 kroner per tonn i 2030. 

Innfasing av nullutslippsteknologi for hurtigbåter vil koste. God transportplanlegging vil være nødvendig for å begrense kostnadsveksten og å nå målet om utslippsfrie hurtigbåter.

Innleggsforfatterne

Dette skyldes til dels at batteribåtenes begrensede rekkevidde gjør det nødvendig å benytte flere båter enn tidligere per rute for å opprettholde dagens tilbud.

Hydrogen kan tas i bruk i samband hvor rekkevidden blir en utfordring for batteri-elektriske fartøy, noe våre beregninger viser kan redusere tiltakskostnadene betydelig. Hydrogen er en mindre moden teknologi som først vil bli konkurransedyktig når den har mange brukere – også utenfor hurtigbåtsektoren. 

Men også i dette tilfellet kan det bli krevende å opprettholde dagens ruter fordi de alternative energibærerne gir kortere rekkevidde enn fossilt drivstoff, og lading/fylling kan gi lengre reisetid for passasjerene.

 Ny teknologi krever ny planlegging

Utslippsfrie hurtigbåter endrer kostnadsstrukturen og de operasjonelle rammebetingelsene til hurtigbåtsektoren. Dette krever planlegging av sambandene som tar utgangspunkt i de nye teknologienes premisser. Viktige tilpasninger kan være å endre ruter for å redusere seilingsdistanser eller innføre fartsreduksjoner som gir lavere energiforbruk.

Slike tilpasninger kan gi ulemper for passasjerene i form av lengre reisetid eller dårligere kollektivtilbud. Da risikerer vi færre kollektivreisende og økt biltrafikk. Samtidig vil et ensidig fokus på å opprettholde dagens rutetabell kunne gi unødvendig høye merkostnader og gjøre implementeringen av kravet om utslippsfrie hurtigbåter utfordrende for både stat og fylker.

Dette vil være viktige avveininger når rutetilbudet til framtidens utslippsfrie båtruter skal planlegges. Helhetlig planlegging innebærer også å se på mulighetene for å erstatte kostbar båttransport med andre kollektive transportmidler, som for eksempel buss, samt å planlegge for sambruk av lade/fylleinfrastruktur. Med god og realistisk transportplanlegging kan merkostnadene for utslippsfrie båter reduseres betydelig.

(Innleggsforfatterne er tilknyttet forskningsprosjektet ZEVS, som arbeider for å styrke faktagrunnlaget om tekniske muligheter for og tiltakskostnader ved utslippsfrie hurtigbåter.)

 

 

 

 

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS