Fengsel kan representere et vendepunkt for kvinnelige lovbrytere, men ikke for alle. Blant kvinnene som knyttet fengselsoppholdet til vendepunktet, fant forskerne noen fellestrekk. Her fra Bredtveit kvinnefengsel.

Hva skal til for at straffedømte kvinner vender seg vekk fra en kriminell løpebane?

POPULÆRVITENSKAP: Vi intervjuet 20 tidligere straffedømte kvinner om deres vendepunkt vekk fra kriminalitet.

Kvinner er i klart mindretall blant lovbrytere sammenliknet med menn, og det har tradisjonelt vært lite forskning spesifikt på denne gruppen. De senere årene har imidlertid også kvinnelige lovbrytere fått et større fokus i forskningen. Vi gjennomfører et forskningsprosjekt om hva som får tidligere straffedømte kvinner til å avstå fra kriminalitet. Et viktig fokusområde har vært kvinners vendepunkter bort fra kriminalitet.

Om artikkelen

  • Denne populærvitenskapelige artikkelen bygger på en artikkel publisert i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab: «Alt er jo egeninnsats»: Kvinners vendepunkter bort fra kriminalitet.
  • Desistance-teori, som har et fokus på hva som gjør at mennesker slutter med eller trapper ned sin kriminelle virksomhet, utgjorde den teoretiske rammen for prosjektet.

Hva er det som skjer under et vendepunkt bort fra kriminalitet? Hvilke faktorer vektlegges som betydningsfulle i denne prosessen – og hvorfor?

For å finne ut av dette intervjuet vi 20 tidligere straffedømte kvinner om deres vendepunkter bort fra kriminalitet. I intervjuene forteller de om seg selv slik de forstår sitt liv og sin historie. Kvinnene er i ulike aldre og har i hovedsak sonet korte dommer. For mange av kvinnene ligger de kriminelle forholdene langt tilbake i tid.

Hvem vil jeg være?

Et viktig spørsmål mange av kvinnene stiller seg er «hvem vil jeg være?»

Mange beskriver en langvarig indre konflikt mellom hva de gjør og hvem de (egentlig) er. Flere har over lengre tid gjort ting som de opplever at går på akkord med seg selv. Å stå i en slik spagat har bidratt til vendepunktet.

De fleste vektlegger at de ikke bare kan forvente at andre skal løse de problemene de har, men at de må ta eierskap til eget liv og ta noen grep. Dette utgjør en grunntone i fortellingene, og selvstendighet fremstår som en viktig verdi for kvinnene. Samtidig kan erkjennelsen av at andre mennesker har noe å tilby være til hjelp i prosessen mot et kriminalitets- og rusfritt liv. Det å ta imot hjelp trenger ikke å stå i veien for å selv ta kontroll over eget liv, snarere tvert om.

Fengsel som et vendepunkt

Fengslet kan representere et vendepunkt for kvinnene. Det gir en mulighet til å komme seg bort fra rus- og kriminalitetsmiljøet.

Til tross for skadevirkninger som et fengsel kan representere, gir også et fengselsopphold rom for alenetid og refleksjon. Ved å nettopp utnytte denne alenetiden konstruktivt, kan det gi grunnlag for nye personlige ressurser og identiteter.

Da rusen opphørte ble også behovet for kriminalitet mindre eller borte.

Hva fengslene tilbyr av rehabiliterende innhold er ikke uten betydning i prosessen mot et lovlydig liv, men det er ikke først og fremst innholdet i soningen som knyttes til selve vendepunktet. For kvinnene som knytter fengselsoppholdet til vendepunktet, er fellestrekkene at de var over 30 år, hadde en dom av en viss varighet, samt en erkjennelse av metning av et langvarig liv i kriminalitet og rus. Kort sagt, de ønsket endring.

Det primære problemet: Rus

Rusmisbruk står sentralt i kvinnenes fortellinger om seg selv og ser ut til å være det primære problemet. Det å få bukt med rusavhengigheten blir derfor en viktig forutsetning for mange, og da rusen opphørte ble også behovet for kriminalitet mindre eller borte.

Selv om kriminaliteten var nødvendig for å finansiere rusmisbruket, vektlegger flere at kriminalitet også kunne ha en egenverdi ved at det var gøy og spennende. De sier likevel at å begå kriminalitet ville ha vært utenkelig i nykter tilstand. De ville verken ha turt eller klart å bryte de moralske barrierene.

Tid

Veien bort fra kriminalitet og rus er gjerne tidkrevende. Det er ofte vanskelig å fastslå når et vendepunkt inntreffer, og mange av kvinnene har hatt flere tidligere tilbakefall.

Selv om mange har opplevd tilbakefall er det ikke dermed sagt at de rykket helt tilbake til start. De kan ha gjort seg erfaringer og fått større tro på seg selv, noe som har vært viktig i prosessen mot et kriminalitets- og rusfritt liv.


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS