Chatboten ChatGPT kan være en god sparringspartner for studenter, skriver kronikkforfatterne.

ChatGPT er en ekte «gamechanger»

KRONIKK: ChatGPT både utfordrer og skaper usikkerhet i utdanningssektoren når det gjelder hvorvidt denne formen for kunstig intelligens er til hjelp eller hinder for studenters læring. Vi mener dette verktøyet vil gi oss lærere muligheter til å utvikle nye utforskende læringsprosesser.

«Utforskende læringsprosesser er en type læring der studentene selv aktivt søker kunnskap og forståelse gjennom å undersøke og utforske emner som interesser dem. I stedet for å motta ferdig formulert kunnskap fra en lærer, er studentene ansvarlige for å utvikle og formulere sine egne spørsmål og for å finne svar gjennom undersøkelse og eksperimentering. Utforskende læring er ofte assosiert med konstruktivistisk læringsteori, som hevder at mennesker bygger sin egen forståelse av verden gjennom aktiv interaksjon med den.»

Teksten over er skrevet av chatroboten ChatGPT og gir et greit svar på hva utforskende læringsprosesser kan være. ChatGPT, skapt av OpenAl, er et relativt nytt dataverktøy som ved hjelp av kunstig intelligens skriver tekster på alle språk, omtrent lik mennesker.

Den er med på å skape en ny virkelighet som både utfordrer og inviterer oss lærere til å forbedre og skape nye utforskende læringsprosesser innenfor utdanningssektoren.

En «gamechanger »

Det vil også snart være muligheter for å få chatboten til bruk i våre lærings- og e-postsystemer hvor vi kommuniserer, og det har vært snakk om at den på sikt kan erstatte Googles søkemotor.

Vi har med en ekte «gamechanger» å gjøre som blant annet klarer å utforme et godt språk, kan løse kompliserte eksamensoppgaver på sekunder, lage intervjuguider, analysere dikt og kan produsere gode faglige tekster.

Utviklingen av kunstig intelligens-verktøy som ChatGPT har potensial til å endre helt hvordan studentene tilnærmer seg utdanningen

Selv om studentene stiller ChatGPT det samme spørsmålet, vil den ikke ordrett gi det samme svaret. Denne interaktive og individuelle hjelpen kan forbedre læringen og fremme engasjement og motivasjon. Når man først lærer å bruke ChatGPT, kan den fint bidra til å strukturere nesten en hel oppgave.

Det er klart at denne formen for kunstig intelligens utfordrer en rekke av våre nåværende arbeidskrav og eksamensformer, gitt at verktøyet kan gjøre det enklere for studenter å jukse på flere av våre innleveringsoppgaver og eksamener.

Nye muligheter

Som lærerutdannere mener vi at ChatGPT gir Utdannings-Norge et revolusjonerende og nytt pedagogisk hjelpemiddel som vi må forholde oss til på en utforskende måte, sammen med våre studenter.

Å fokusere på mulighetene denne teknologien kan gi oss framfor begrensninger, kan «pushe» oss til å utvikle nye læringsformer og eksamener som vil være bedre egnet til å vise studenters kompetanse.

Det er lett å tenke på kunnskap når man buker kompetansebegrepet, men kompetanse rommer så mye mer. Læreplanen for Kunnskapsløftet 2020 definerer kompetanse som «å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning».

Denne definisjonen utfordrer lærerens syn på læring, men kan det tenkes at ChatGPT blir en viktig bidragsyter i å styrke kompetansebegrepet i tida framover?

Utforske læringsprosesser

Å prøve ut nye oppgave- og vurderingsformer rundt muntlige presentasjoner, seminararbeid, mappevurderinger og skoleeksamener kan gi oss som høgskole rikere muligheter for å kunne vurdere studentenes reelle kompetanse innenfor et fagområde framfor tradisjonell skriftlig eksamen. Å legge til rette for hjemmeeksamener framover blir ikke like lett som før, da studenten kan få chatboten til å besvare eksamensoppgaven.

Jo mer komplekse, problemløsende og åpne oppgaver vi gir studentene, desto vanskeligere blir det for chatboten å gi et godt nok svar på oppgaven. Videre vil ChatGPT kunne være en spennende måte å utforske den enkelte students læringsprosesser på, og her kan det åpne seg nye muligheter som vi kanskje ikke helt ser ennå.

God samtalepartner

Det som blir viktig for oss å sikre framover, er at det arbeidet studentene leverer skal være deres eget arbeid. Spørsmålet er om vi klarer å utvikle nye pedagogiske oppgave- og vurderingsformer til studentene på en slik måte at kunstig intelligens blir en viktig del av en students idé- og utforskningsfase.

Noe vi ser for oss allerede nå er hvordan ChatGPT kan være en god samtalepartner for studentene til å strukturere egne oppgaver og gi faglig veiledning på den enkelte students oppgaver underveis.

Videre kan chatboten være med på å utvikle studentenes kritiske sans og analytiske evne, da den ennå ikke angir kilder på teksten den produserer. På denne måten kan dataverktøyet øke studentenes engasjement ved å bidra til spennende, faglige diskusjoner og leting etter eventuelle argumentasjonsfeil i det ChatGPT produserer.

ChatGPT som støtteverktøy for læring og undervisning

Utviklingen av kunstig intelligens-verktøy som ChatGPT har potensial til å endre helt hvordan studentene tilnærmer seg utdanningen. Hva tenker studentene selv om chatbot? Noen av våre studenter fremhever at chatbots kan gi feedback på grammatikk og innhold og at den kan brukes som sparringspartner.

Til slutt spurte vi chatboten hva den selv tenker om sin betydning for utdanningssektoren. Her er svaret vi fikk:

«ChatGPT kan brukes på flere måter i utdanningssektoren, for eksempel som en virtuell lærerassistent for å hjelpe studenter med å svare på spørsmål, generere skrivestøtte og lage øvingsoppgaver. Den kan også hjelpe lærere med å lage klasseromsmateriale og evaluere studentenes prestasjoner. Imidlertid er det viktig å merke seg at ChatGPT ikke erstatter menneskelig interaksjon og undervisning, men kan være et verktøy for å støtte læring og undervisning».

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS