Opprop:Det er viktig at internasjonalt ansatte får medvirkning i egen norskopplæring. Vi må alle være på lag for at norskkompetansen i akademia skal heves, skriver Karina Rose Mahan (bildet) m.fl på vegne av 446 ansatte ved norske universitetet og høyskoler.

Skal alle stipendiater lære seg norsk? Vi er bekymret

KRONIKK: Ifølge Handlingsplanen for norsk fagspråk skal alle midlertidige ansatte gå på norskkurs, og alle fast ansatte må lære seg flytende norsk innen 3 år.  Er dette gjennomførbart?

Med stadig økende internasjonalisering og bruk av engelsk i norsk akademia har norsk fagspråk igjen blitt satt på dagsordenen. For å øke bruken av norsk i akademia har flere tiltak blitt iverksatt. I 2023 ble en handlingsplan for norsk fagspråk lagt fram av regjeringen. Den foreslår hvordan bruken og utvikling av norsk fagspråk kan styrkes. 

Blant annet legger handlingsplanen fram forslag til forskrift om at alle tilsatte i en fast vitenskapelig stilling skal ha nådd minimum nivå B2 i norsk (høyere mellomnivå) innen 3 år fra påbegynt stilling. Videre skal alle internasjonale stipendiater og postdoktorer ha avlagt minst 15 studiepoeng i norskkurs innen kontrakten er omme.

Handlingsplanen ønsker at disse tiltakene skal forskriftsfestes i den nye UH loven (Universitets- og høyskoleloven, red.anm). De nye forskriftene skal på høring i april, 2024.

Er språkkravene gjennomførbare? 

Vi er en gruppe på over 400 bekymrede universitets- og høyskoleansatte som ønsker å diskutere hvor gjennomførbare de foreslåtte språkkravene er i lys av økonomiske konsekvenser og tidligere forskning. Vår stilling er, i tråd med handlingsplanen, at norsk fagspråk er viktig for norsk samfunn. 

Vi lurer på relevansen for å innføre norskkurskrav til midlertidige ansatte.

Norske studenter og ansatte bør ha tilgang til et fullverdig norsk språk. Det vil være et tap for norsk kultur og demokrati om dette skulle gradvis forsvinne. Samtidig er vi opptatt av hvor gjennomførbare de nye tiltakene kan være for å nå disse målene.

Særlig må internasjonalt ansatte, som ofte er i sårbare situasjoner i et nytt land, ivaretas og få medvirkningskraft i denne debatten. Derfor må tiltak balanseres på en slik måte at de er i tråd med både arbeidsmiljøloven og likestillingsloven. Alle har rett på en overkommelig arbeidssituasjon. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Vår første bekymring er de økonomiske konsekvensene av å kreve at alle midlertidige internasjonalt ansatte skal gå på norskkurs. Del 3 av handlingsplanen erkjenner at dette vil være den største utfordringen med iverksettelsen. Allikevel har handlingsplanen ikke lagt fram noen form for behovsanalyse for hvor mye ressurser dette vil kreve, eller om tiltakene er gjennomførbare.

Mest lest

  Vi har undersøkt disse tallene ved NTNU, et av universitetene i Norge med høyest antall internasjonalt ansatte. NTNU har mindre enn halvparten av studieplassene til norskkurs om det skulle kreves at alle stipendiater og postdoktorer må ta 15 studiepoeng i norsk. Det er også mulig å ta norskkurs utenfor universitetet, men disse kursene er mye dyrere, og har ofte lange ventelister.

  I tillegg kommer spørsmål om økonomi. Vi har regnet ut at med kurskostnadene og timer i arbeidsplanen for alle internasjonalt ansatte ville det kostet over 223 millioner kroner i kurs, tid, og ressurser for NTNU å dekke alle språkkravene. Dette er en totalsum (ikke årlig), men universitetet får fortløpende inn internasjonalt ansatte årlig. Hva vil det si for institusjonene om så mye av ressursene skal brukes på norskkurs? Hva faller bort?

  Konsekvenser for midlertidige ansatte 

  Vi er positivt innstilt til at norskkurs kan tilbys i større grad, men å pålegge midlertidige ansatte 15 studiepoeng i norsk er problematisk av flere grunner. Særlig stipendiater er allerede belastet med arbeid, og norskkurs vil spise forskningstida. Hovedargumentet til handlingsplanen er at norsk må ivaretas som undervisningsspråk, men langt fra alle midlertidige ansatte underviser.

  En forskrift kan også fungere som diskriminerende for ikke-norskspråklige stipendiater, ettersom de da vil koste mer enn norskspråklige med nye krav og forlenget gjennomføringstid. Heller ikke alle stipendiater ønsker å bli i landet. Det er også uklart om midlertidige ansatte vil da få en forlenget kontrakt (3 måneder ekstra) eller om norskkurs anses som noe ekstra de midlertidige ansatte må gjøre på fritida. Skal pengene til norskkurs komme ut av driftsmidlene til stipendiaten, slik at de vil få færre midler enn sine norske motparter?

  Vi lurer på relevansen for å innføre norskkurskrav til midlertidige ansatte. Vil dette hjelpe med motivasjonen for å lære et nytt språk i et nytt land? I hvilken grad vil dette kravet videreutvikle norsk fagspråk? 

  Språkkravene er ikke i tråd med språkforskning og andre land 

  Det å lære seg et språk tar tid. En stor studie fra USA undersøkte hvor lenge det tok over 12 millioner innvandrere å lære seg engelsk når de kom til landet. Med 660 timer undervisning tok det i snitt seks år for voksne innvandrere å kunne bruke engelsk på omtrentlig nivå B2. 

  Til sammenlikning tilbyr NTNU kun 234 timer norskkurs til sine fast ansatte, og fast ansatte skal ha oppnådd nivå B2 innen 3 år. Det er også verdt å nevne at nivå B2 sjeldent er et høyt nok språknivå til å kunne undervise et komplisert fag i dybden3.

  Vi mangler forskning på hvor lang tid det tar voksne innvandrere å lære norsk som andrespråk; særlig i en kontekst der det er stort arbeidstrykk. Det er også store forskjeller på morsmål; ansatte med tysk, for eksempel, vil ha et mye større fortrinn enn ansatte med mandarin eller persisk. 

  Å forskriftsfeste et individuelt ansvar for å øke norskkompetanse, vil gi større sjanse for at utsatte minoriteter får negative jobbkonsekvenser.

  Vi tenker at det er viktig å forske for å se hvor mange ressurser og hvor mye tid det tar før vi forskriftsfester norskkrav. Det er viktig at institusjonene tilbyr nok ressurser for at internasjonalt ansatte skal ha forutsetningene til å nå disse kravene.

  En fersk studie fra NTNU uttrykker at en av tre internasjonalt ansatte sier de trenger mer enn tre år for å lære seg norsk på nivå B2. Dette er noe språkpolitikken i Danmark har lagt til rette for. Ved Universitet i København, for eksempel, blir ansatte gitt opp til seks år til å undervise på dansk. Derfor lurer vi på hvorfor handlingsplanen legger fram 3 år, når forskning indikerer at dette ikke er nok tid. 

  Studien fra NTNU peker også mot at syv av ti internasjonalt ansatte er høyt motiverte til å lære norsk, men kun halvparten får støtte av leder. Med andre ord ligger det strukturelle og økonomiske utfordringer til grunn for at internasjonalt ansatte ikke alltid når nivå B2 innen normert tid. Vil en ny forskrift endre dette, eller vil det kreve styrkede ressurser og infrastruktur fra institusjonene over lengre tid?

  Kritiske spørsmål til forfatterne bak handlingsplanen 

  Vi har noen etiske spørsmål til de som har utviklet handlingsplanen til norsk fagspråk. I hvilken grad ble internasjonalt ansatte inkludert i utviklingen av handlingsplanen? Ettersom handlingsplanen er rettet mot internasjonalt ansatte, lurer vi på om internasjonalt ansatte har fått medvirkningskraft i å utvikle og kommentere på handlingsplanen. 

  Vi påpeker at handlingsplanen kun har vært tilgjengelig på norsk – også under høringsfasen fram til 28.04.23. Under høringen er det hovedsakelig norske ledere fra diverse institusjoner som har svart. Dette er problematisk fra et syn på demokrati og medborgerskap. Er internasjonalt ansatte ved universiteter og høyskoler klare over hvilke forskrifter som snart skal gjelde for dem?

  Videre lurer vi på hvorfor krav til internasjonalt ansatte forskriftsfestes, men ikke til ansatte som har norsk som førstespråk. Handlingsplanen vektlegger stor norskkompetanse for innvandrere. Imidlertid er det veldig få tiltak og plikter for norskfødte ansatte. Dette er påfallende når så mange som 70% av forskere i Norge er norske – mye av utviklingen av norsk fagspråk skal kunne vært gjort av denne majoritetsgruppa. 

  Det viser en stor grad av tillit at de norskfødte ikke pålegges krav, men heller styrkes med ressurser. Det samme gjelder ikke for internasjonalt ansatte. Vi spør derfor: Hvilke ansvar har ansatte med norsk som førstespråk, og hvorfor forskriftsfestes ikke dette på lik linje? Har internasjonalt ansatte det samme ansvaret til å opprettholde og utvikle norsk fagspråk, eller kan vi heller erkjenne deres andre språk som en ressurs? 

  Avsluttende ord 

  Vårt utgangspunkt er at det er strukturelle problemer som ligger til grunn for at internasjonalt ansatte kan streve med å lære norsk. Disse problemene krever derfor strukturelle løsninger der universitetene holdes mer til ansvar for opplæringen og ressursene som gis. 

  Å forskriftsfeste et individuelt ansvar for å øke norskkompetanse, vil gi større sjanse for at utsatte minoriteter får negative jobbkonsekvenser. Vi må derfor også diskutere de etiske fallgruvene ved å pålegge språkkrav, særlig med tanke på likestilling og likeverd. Samtidig understreker vi de økonomiske konsekvensene ved å forskriftsfeste språkkrav, og at tidligere forskning indikerer at tre år ikke er nok tid til å nå nivå B2. 

  Vi håper at regjeringen vil ta disse argumentene i betraktning når språkkravene skal forskriftsfestes. 

  Oppropet er signert av følgende 446 ansatte ved norske universitet og høyskoler:

  Michael David Martin (Professor, NTNU), Jan Süselbeck (Associate Professor / Førsteamanuensis, NTNU), Anna Krulatz (Professor, NTNU), Nicola Paltrinieri (Professor, NTNU), Heiko Motschenbacher (Professor, HVL), Melania Bucciarelli (Professor, NTNU), Pierluigi Salvo Rossi (Professor, NTNU), Marilena Greco (Professor, NTNU), Elisabetta Tedeschi (Professor, NTNU), Damiano Varagnolo (Professor, NTNU), Regina Paul (Stipendiat, tidligere leder av DION og tidligere nestleder av SiN, NTNU), Yaqiong Xu (PhD candidate, NTNU), Muntequa Ishtiaq Siraji (PhD candidate, Current President of UiBDoc), Hanan Ashrafi (PhD candidate, UiB), Katrine Dalbu Alterhaug (Leder for internasjonalisering ved institutt for lærerudanning,NTNU), Giovanni De Grandis (NTNU, Seniorrådgiver, AFINO prosjekt koordinator), Raffaela Cabriolu (Associate professor, NTNU), Anamika Chatterjee (Senior Advisor, NTNU), Edmund Brekke (Førsteamanuensis, NTNU), Anja Kirsch (Professor, NTNU), Nicholas Dalhaug (Stipendiat, NTNU), Anders Fougner (Førsteamanuensis, NTNU), Sunniva Skjøstad Hovde (Førsteamanuensis, NTNU), Lilith Gorsten Rüschenpöhler (Førsteamanuensis, NTNU), Matteo Sangermani (Forsker, NTNU), Nicole Quattrini (Stipendiat, NTNU), Kostas Alexis (Professor, NTNU), Nikhil Khedekar (PhD Candidate, NTNU), Andrea F. Vallejo Vargas (PhD candidate, NMBU), Mohit Singh (PhD Candidate, NTNU), Svenn-Arve Myklebost (Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet), Henriette Rørdal (Stipendiat, UiB), Stefan “Steve” Rabitsch (Førsteamanuensis, UiO), Stuart McWilliams (Førstelektor, UiO), Randall J. Stephens (Professor, UiO), Nicole Falkenhayner (Førsteamanuensis, NTNU, Merja Stenroos (Professor, UiS), Kaisa S. Pietikäinen (Førsteamanuensis, NHH), Mila Vulchanova (Professor, NTNU), Susanne Mohr (Professor, NTNU), Hilde Løvdal Stephens (førsteamanuensis, UiO), Marta Molinas (Professor, NTNU), Tatjana Schnellinger (PhD Candidate, NTNU), Victoria Husby (Stipendiat, NTNU), Heidi Støa (Førsteamanuensis, HVL), Laura Saetveit Miles (professor, UiB), Ben Anible (Førsteamanuensis, NTNU), Brad Carlton Sisk (Stipendiat, NTNU), Ebrahim Mansoor (PhD Candidate, UiB), Tijana Przulj (Stipendiat, UiB), Dragana Surkalovic (Førsteamanuensis, OsloMet), Yasemin Hacioglu ((Førsteamanuensis, Volda University College), Dennis Langer (PostDoc, NTNU), Nicholas Allott (Senior lecturer, UiO), Niamh O’Dowd (PhD Candidate, UiO), Mary Sutphen (Professor, UiO), Brittany Arnold (universitetslektor, NTNU), John Howland (Professor, NTNU), Nele Põldvere (postmdoc, UiO), Subramanya Prasad Chandrashekar (postdoc, NTNU), Tom Muir (Førsteamanuensis, OsloMet), Brianne Jaquette (Førsteamanuensis, HVL), Emily Kesling (postdoc, UiB), Anastasia Kobzeva (Stipendiat, NTNU), Ivana Malovic (senior academic librarian, UiO), Sreekant Sreedharan (Stipendiat, NTNU), Fabio Massimo Zennaro (Associate Professor, UiB), Timo B. Roettger (Professor, UiO), Børge Rokseth (Førsteamanuensis, NTNU), Lindsay Ferrara (Professor, NTNU), Nafeesa T. Nichols (Førsteamanuensis, HVL), Kaia Berstad (Overingeniør, UiB), Vander Tavares (Førsteamanuensis, HINN), Torill Ringsø (universitetslektor, NTNU), Guri Amundsen (universitetslektor, NTNU), Claudio Lugni (Adjunct Professor, NTNU), Kristin Halvorsen (førsteamanuensis, NTNU), Virginia Conde Ruiz (postdoktor, UiO), Niyaz Al-Sharabi (Researcher, UiB), Prisca Bruno Massao ( Førsteamanuensis, HINN), Mehmet Serhat Aydin (stipendiat, UiB), Islam Youssef (førsteamanuensis, USN), Tom G. Griffiths (Professor, OsloMet), Rahul Ranjan (Assistant Professor, OsloMet/Edinburgh), Gabriela K. Warden (stipendiat, NTNU, tidligere leder i DION), Johanna M. Wagner (Professor, HiØ), Anouk Brisebois (PhD Stipendiat, OsloMet), Theo Luciani (PhD stipendiat, UiB), Sven Bretfeld (Professor, NTNU), Dina Tsagari (Professor, OsloMet), Francesco Cherubini (Professor, NTNU), Anastasia Hanukaev (universitetslektor, Nina Lazarevic (Førsteamanuensis, UiS), Cathryn McWilliams (Universitetslektor, USN), Crystal Turnbull (stipendiat, NMBU). Haroon Khan (universitetslektor, OsloMet), Pedro Lencastre (PhD Stipendiat, OsloMet), Olumide Victor Onabanjo (Stipendiat, NMBU), Peter Rohrer (Stipendiat, NTNU; Board Member, DION), Ole Kristian Dyskeland (Stipendiat, Norges Handelshøyskole; leder 2023, Stipendiatorganisasjonene i Norge), Carlos Jurado (Postdoc, NTNU), Ali Pour Ahmadiyan (PhD Stipendiat, NTNU), Payel Chatterjee (PhD Stipendiat, NTNU), Azza Hassan Mohamed Ahmed (SimulaMet, Post-doc), Jan Benedict Spannenkrebs (PhD Candidate, NTNU), Magnus Philipp (Postdoc, NTNU), Apoorva Chawla (Postdoc, NTNU), Marcelo Anunciação Jaculli (Postdoc, NTNU), Maureen Selina Laverty ((PhD Stipendiat, NTNU), Mariya Stefanova Stoyanova Bond (PhD Candidate, NTNU), Tanya Mangion (PhD Candidate, NTNU), Shao-FnagWen (Postdoc, NTNU), Zhicheng Hu (PhD Stpendiat, NTNU), Natalya Amirova (PhD Stipendiat, NTNU), Khalid Hamid (PhD Candidate, NTNU), Maïlys HAU (PhD Candidate, NTNU), Julien Mayor (Professor, UiO), Bert van der Veen (Postdoc, NTNU), Julia Sborz (PhD Candidate, NTNU), Thomas Schubert (Professor, UiO), Gabriel Andy Szalkowski (PhD Candidate, NTNU), Tom Hermann (PhD Candidate, NTNU), Bikal Ghimire (Research Associate, NMBU), Bob O’Hara (Professor, NTNU), Jean-Baptiste Boyssou (Stipendiat, NTNU), Hafiz Areeb Asad (PhD Candidate, NTNU) , Stefanie Muff (Førsteamanuensis, NTNU), Namrata Pradhan (Stipendiat, NTNU), Damaris Matten (Stipendiat, NTNU), Nikola Plavac (PhD Stipendiat, NTNU), Aldrich Zeno (Postdoc, NTNU), Trym A. E. Lindell (PhD Stipendiat, OsloMet), Beate Seibt (Professor, UiO), Raffael Wallner (Stipendiat, NTNU), Jianxiang Wang (Stipendiat, NTNU), Arron Wilde Tippett (PhD Stipendiat, NTNU), Beatrice Trascau (PhD Candidate, NTNU) , Angeline Bruls (PhD Candidate, NTNU), Brooke Wolford (Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow, NTNU, Monica Pazos Urrea(Postdoctoral Fellow, NTNU), Aurora Skare (PhD Candidate, NTNU), Serag-Eldin Abdelmoteleb (PhD Candidate, NTNU), Martin Kvisvik Larsen (PhD Candidate, NTNU), Roosa Sofia Tikkanen (PhD Candidate and Social and Educational Sciences Faculty Representative for Temporary Employees / Stipendiat og Representant for Midlertidig Ansatte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU), David Baumgartner (Stipendiat, NTNU), Ellen Marie Botne Quinsgaard (Stipendiat, NTNU), Jonas Østerhaug Andersen (Data Analyst, NTNU), Meng Jiang (Postdoctoral Fellow, NTNU), Benedikte Emilie Vindstad (Stipendiat, NTNU), Selma Bozorgpana (Stipendiat, NTNU), Behnam Tavagh Mohammadi (PhD Candidate, NTNU), Nariê Rinke Dias de Souza (Postdoc, NTNU), Anna Sophia Hüllein (PhD Candidate, NTNU), Arvind Sharma (Associate Professor, NTNU), Ayodele Arigbabu (PhD Candidate, NTNU), Maximilian Wess (PhD Candidate, NTNU), Paul Meiners (Postdoc, NTNU), Indra de Soysa (Professor, NTNU), Ruoyan Meng (PhD Candidate, NTNU), Ingvild Bergom Lunde (Postdoktor Universitetet i Oslo; leder 2024 Stipendiatorganisasjonene i Norge), Lucy Piggott (Postdoc, NTNU), Insa Backhaus (Postdoc, NTNU), Rana Tallal Javed (PhD Candidate, UiO), Charles Butcher (Professor, NTNU), Emir Cem Gezer (PhD Candidate, NTNU), Klaus Ening (PhD Candidate, NTNU / Researcher, SINTEF, Nanna Lauritz Schönhage (Førsteamanuensis, NTNU), Leon De Beer (Førsteamanuensis, NTNU), Prateek Gupta (Postdoc, NTNU), Henning Finseraas (Professor, NTNU), Karin Dyrstad (Professor, NTNU), Conor Andre Kelly (PhD Candidate, NTNU), May Laura Kilano Khider (PhD candidate, NTNU), Mina Moeineslam (PhD candidate, NTNU), Benjamin Semujanga (Stipendiat, NTNU), May-Britt Tessem (Associate Professor, NTNU), Gøril Storvig (PhD Candidate, NTNU), Johanne Rauwenhoff (Postdoc, NTNU), Gerard Clarke (PhD Candidate, NTNU), Natchiyar Balasubramanian (PhD Candidate, NTNU), Mingxuan Hao (PhD Candidate, NTNU), Tengjiao Jiang (Postdoc, NTNU), Pradipta Banerjee (PhD Candidate, NTNU), Javier Cantillo (Associate Professor & postdoc, NTNU), Daniel Machado (Associate Professor, NTNU), Gulnaz Anjum (Associate Professor, UiO), Gisela Luz (Researcher, NTNU), Milad Mehdizadeh (PhD Candidate, NTNU), Nina Zisko (former PhD student, Researcher at NTNU), Laura Beghini (PhD Candidate, NTNU), Shizhe Zhang (PhD candidate, NTNU), Èva Cossette-Laneville (PhD candidate, UiT), Eva Breitschopf (PhD candidate, UiT), Miguel Teixeira (PhD candidate, NTNU), Enis N. Kostak (PhD candidate, UiT), Aheli Moitra (PhD candidate, UiT), Eli Wilson (PhD candidate, NTNU), Waranya Wataniyakun (PhD candidate, UiT), Aloïs Revéret (PhD candidate, UiT), Mudassar Aziz (Associate Professor, UiO), Yunbo Yang (PhD candidate, NTNU), Feiran Zhang (Postdoc, NTNU), Alicia JW Takaoka (Postdoctoral Researcher, NTNU), Florian Perabo (Stipendiat, NTNU), Amar Aganovic (Associate Professor, UiT), Charlotte Luckner (PhD candidate, NTNU), Ying Wang (PhD candidate, UiT), Md Rajib Kamal (PhD Candidate, NTNU), Melanie Magin (Professor, NTNU), Duc Duy Nguyen (PhD Candidate, NTNU), Martine Alexandra Andersen Hennig (PhD Candidate, NTNU), Koen van Greevenbroek (stipendiat, UiT, tidlegare leiar TODOS), Fernando Fernando (Stipendiat, NTNU), Bruno Dzogovic (Associate Professor, OsloMet / Research Scientist, Telenor), Morgane Colleau (Senior Research Advisor, Nord University), Jacob J. Lamb (Førsteamanuensis, NTNU), Mahsa Pakdel (PhD Candidate, NTNU), Imen Hamed (Assistant Professor), Franz Tscheikner-Gratl (Førsteamanuensis, NTNU), Andreas Goldberg (Associate Professor, NTNU), Markus Drexl (Førsteamanuensis, NTNU), Charlotte Mylog (PhD Candidate, NTNU), Thomas A. Adams II (Professor, NTNU), Friederike Schäfer (PhD candidate, NTNU, SiN board 2022 & 2023), Floor Kamphorst (Førsteamanuensis, NTNU), Lia Herrmannsdörfer (PhD Candidate, NTNU),  John Potter (Professor, NTNU), Evren Turan (PhD stipendiat, NTNU), Lucas Ferreira Bernardino (PhD candidate, NTNU), Syed Sajid Hussain Shah (postdoktor, NTNU), Durga Prasad Bavirisetti (Postdoc, NTNU), Domenik Ehlert (Stipendiat, NTNU), Marco Turchetta (Stipendiat, NTNU), Jennifer Infanti (Førsteamanuensis, NTNU), Abhilash Sasidharan (Postdoc, NTNU), Rita Fortuna (Postdoc, NTNU), Magnus Själander (Professor, NTNU), Ronny Bergmann (Førsteamanuensis, NTNU), Maja Urbanczyk (Stipendiat, NTNU), Kang Nian Yap (Førsteamanuensis, NTNU), Mahdi Bahrami (PhD Candidate, NTNU), Khasbulat Kerimov (Stipendiat, NTNU), Jaelle Brealey (Postdoc, NTNU), Vincent Pons (Postdoc, NTNU), Khanh Truong (PhD Candidate, NTNU), Rita Pimentel (Associate Professor, NTNU), Milad Naeimaei Aali (PhD Candiate, NTNU), Charlotte Sant (Stipendiat, UiT), Maëliss Lemoine (Stipendiat, NTNU), Bradley Loewen (Førsteamanuensis, NTNU), Foteini Oikonomou (Førsteamanuensis, NTNU), Davood Qorbani (PhD Fellow, NTNU), Maede Sadat Etesami (PhD Candiate, NTNU), Charuka Saamantha Meegoda (Forsker ,NTNU), Roxanna Morote (Førsteamanuensis, NTNU), Carlos Oliveira (Associate Professor, NTNU), Nima Razavi (Associate Professor, NTNU), André Mendes Quintino (Postdoc, NTNU), Alireza Norouziasas (PhD Candidate, NTNU), Xuezhou Wang (PhD candidate, NTNU), Finn L. Aachmann (Professor, NTNU), Reem Nasser (PhD candidate, NTNU), Ha Thu Nguyen (PhD candidate, NTNU), Daniela Sueldo (Associate Professor, NTNU), Heather Frasch( Associate Professor, NTNU), Gunika rishi (PhD, NTNU), Srinivas Lakshmi Narayana Gudi (PhD Candidate, NTNU), Sarah L. Fordyce Martin (Forsker/senioringeniør, NTNU), Ashish Kumar Loomba (Postdoc, NTNU), Matteo Castagnola (PhD Candidate, NTNU), Michele Guerra (Stipendiat, UiT), Nicolas Dussex (Postdoctoral researcher, NTNU), Ettore Teixeira Turatti (Postdoctoral researcher, UiT), Silvia Ecclesia (PhD Candidate, NTNU), Uyen Ngo (PhD Candidate, NTNU), Filipe Cortes Figueiredo (Postdoktor, NTNU), Nathalie Jurisch-Yaksi (Researcher, NTNU), Veerle Jaspers (Professor, NTNU), Martin Wagner (Associate professor, NTNU), Govert Valkenburg (Forsker 1, NTNU), Linda Haaland (stipendiat, NTNU), Amir Nadem Leyli (Stipendiat, UiT), Nikolas Aksamit (Associate Professor, UiT), Alexander Mauro (Postdoktor, NTNU), Hojjat Daniali (PhD candidate, IPS, NTNU), Anne-Fleur Brand (Stipendiat, NTNU), Cinthia Freire Stecchini (PhD Candidate, NTNU), Sidonie Rousseau (PhD Candidate, NTNU), Moritz Jäckels (PhD Candidate, NTNU), Sarah Stevens (PhD Candidate, NTNU), Christian Kraus (PhD Candidate, NTNU), Claire K. Crowley-Aksamit (PhD Candidate, UiT), Fabian László Kellner (PhD Candidate, NTNU), Elisa Márquez Zavala (PhD Candidate, NTNU), Bikash Chaudhary (PhD Candidate, NTNU), Abishek Shrestha (PhD Candidate, NTNU), Taufik Akbar Sitompul (Postdoktor, NTNU), Felix Mehlan (PhD Candidate, NTNU), Noam Almog (Researcher, NTNU), Carlos Eduardo Sanchez Perez (Postdoc, NTNU), Synne Hoggen Nybø (Stipendiat, NTNU/SINTEF Ocean), Jakob Gebel (PhD Candidate, NTNU), Vitor Rosa Meireles Elias (Postdoctoral researcher, NTNU), Ivan Markel Krasovec (PhD Candidate, NTNU), Dishiti Gupta (P.hD NTNU), Yongmei Gong (Researcher, NTNU), Besmir Tola (Associate Professor, NTNU), Ahmed Idries (PhD Candidate, NTNU), Robine H. J. Leeuwis (Postdoctoral researcher, NTNU), Samieh Najjaran (PhD candidate, NTNU), Luis Alonso Baez (Postdoctoral researcher, NTNU), Paul Acker (Postdoc, NTNU), Thomas Ray Haaland (Postdoktor, NTNU), Iwona Maria Windekilde (Associate Professor, NTNU), Spyros Pritsis (PhD candidate, NTNU), Tahmineh Akbarinejad (PhD Candidate, NTNU), Vanessa Carina Bieker (Researcher, NTNU), Branko Mitrović (Professor, NTNU), Burhan Turgut Ozbar (PhD Candidate,NTNU), Bidisha Sen (Stipendiat, NTNU), Dhika Amanda (Postdoc, NTNU), Michaela Ticha (Postdoctoral researcher, NTNU), Anastasiia Ivanova (PhD Candidate, NTNU), Muhammad Asad Akhtar (PhD Stipendiat,UiT tromsø), Ghazaleh Akbarzadeh (PhD candidate, IPS, NTNU), Roman K. Brunner (Stipendiat, NTNU), Laertis Vaso (Postdoktor, NTNU), Marius Korsnes (Førsteamanuensis, NTNU), Silvio H. C. de Santana (PhD Candidate, IDI, NTNU), Francesco Camilli (Postdoktor, NTNU), Xu He (PhD Candidate, NTNU), Prasanna Mohan Doss (PhD Candidate, NTNU), Ali Muhtaroglu (Førsteamanuensis, OsloMet), Anastasia Skarpeti (PhD candidate, NTNU), Shan Wang (PhD Candidate, NTNU), Shaua Fui Chen (PhD Candidate, NTNU), Joanne Tsoi (Stipendiat, OsloMet), Knut H. Sørensen (professor emeritus, NTNU), Elen Telumyan (PhD Candidate, NTNU), Johannes Kabisch (Professor, NTNU), Martine Sletten (Stipendiat, NTNU), Elodie Besnier (Postdoktor, NTNU), Lihong Zhou (Stipendiat, UiT), Pravin Punde (Stipendiat, UiT), Katriina Byström (Professor, OsloMet), Ashkan Moradi (Postdoktor, NTNU), Claire Degail (Stipendiat, UiT, styremedlem i TODOS), David Weissbrodt (Professor, NTNU), Keivan Afshar Ghasemi (PhD Candidate, NTNU), Shuhua Chen (Researcher, NTNU), Masih Mojarrad (PhD Candidate, UiO), Brita Phuthi (PhD Candidate, OsloMet), Marita Løkken (stipendiat OsloMet / Universitetslektor NTNU), Fernando Perez-Garcia (Researcher, NTNU),  Luciana Fernandes de Brito (researcher, NTNU), Youness Azimzade (Postdoc, UiO),  Eloïse Rochat (PhD Candidate, AMB), Emre Yaksi, (Professor, NTNU), Maximiliano José Nigro (Associate Professor, NTNU), Kristoffer Eikemo (Stipendiat, OsloMet), Giulia Quattrocolo (Associate Professor, NTNU), Tobias Navarro Schroeder (Associate Professor, NTNU), Catherine Appleton (Forsker, NTNU), Ajay Kumar (PhD Stipendiat, NTNU), Mizanur Rahman (PhD Stipendiat, UiT, vice board chair, TODOS), Arne Lien (Stipendiat, UiT), Lorenzo Ragazzi (Avdelingsingeniør, UiT), Robin Schabert (PhD Candidate, UiT), Gabriela Jimenez Diaz (PhD candidate, NTNU), Lucy Pius Kyauke (Forsker, NTNU), Rodrigo Graça (PhD Stipendiat, NTNU), Juliana Miranda Tatara (Stipendiat, UiT), Schyler Bennett (Stipendiat, NTNU), Vladislav Slabov (NTNU), Soledad Gonzalo Cogno (Group leader, NTNU), Nureda Taskesen (PhD Candidate, NTNU), Ragnhild Irene Jacobsen (Forsker, NTNU), Weijian Zong (Group leader, NTNU), Hakan Basarir (Professor, NTNU), David Emberson (Førsteamanuensis, NTNU), Tina Mirzaamin (Overingeniør,NTNU), Mara Martin-Alonso (Group Leader, NTNU), Andrea Bocchino (PhD candidate, NHH), Dirk Ahlers (seniorforsker, NTNU), Luca Onnis (Professor, UiO), Mustafa K. Guner (Phd Candidate, NTNU), Jade Dillon (Associate Professor, NTNU), Jessica Chow (PhD Candidate, NTNU), Efthymios Papatzikis (Associate Professor, OsloMet)m Konstantinos Amoiropoulos (Associate Professor, Oslomet), Constantinos (Konstantinos) Xenofontos (Professor, OsloMet), Adam Cziboly (Førsteamanuensis, HVL), David G. Hebert (Professor, HVL), Salman Türken (Førsteamanuensis, OsloMet), Reza Arghandeh (Professor, HVL), Ali Nouri Qarahassanlou (Postdoc, UiT), Yu Cheng (Higher Executive Officer, NTNU), Padmaja Barua, Førstemanuensis Social Work, Høgskulen på Vestlandet ( HVL), Gloria Abena Ampim, Postdoktor, Høgskulen på Vestlandet, Dorian Vodopia (PhD Candidate, UiT, Naser Kazemi (PhD, hvl), Dragana Lukić (Stipendiat, UiT),  Jade Sandstedt (Førsteamanuensis, HiVolda), Salma Tofaily(PhD candidate, UiT), Beibei Shu (PostDoc, UiT), Sofie Elise Quist (PhD candidate, UiT), Mahith Madhanakumar (PhD candidate, UiT), Silje Mork (PhD candidate, UiT), Robert Gray (Førsteamanuensis, UiB), Luigi Tommaso Luppino (Postdoktor, UiT), Magnus Oterhals Størdal (PhD Fellow, UiT), Nieves Fernandez Anez (Førsteamanuensis, HVL), Javier de Elio Medina (Førsteamanuensis, HVL), Anju Angelina Hembrom (PhD Candidate, UiT), Vanessa Molin Paynter (PhD Candidate, UiT), Torstein Fjermestad (Forsker, UiO), Nadine Jacques (PhD candidate, UiT), Zina Kebir (PhD candidate, UiT), Pierre Lison (Sjefsforsker, NR), Claudiu Eduard Nedelciu (Postdoktor, UiB), Juan Manuel Valero Rodríguez (Postdoktor, UiB), Paul Thomas (Postdoktor, UiB), Bashar Hussien ElKhorbatly (Postdoktor, UiB), Bichitra Nanda Sahoo (Postdoktor, UiB), Shreesha Sadashiva Rao (Postdoktor, UiB), Amit Sharma (Postdoktor, UiB), Elin Danielsen Huckerbery (Postdoktor, Institutt for Fremmedspråk, UiB), Asia Alsgaard (Postdoktor UiB), Hilary Edema (PhD candidate, UiT), Connor Cavanagh (Associate Professor, UiB), Eike Struck (PhD, Researcher, UiT), Damaris Benny Daniel (Postdoktor, UiB), Chrysi Danelaki (PhD Candidate, NTNU), Tor A. Benjaminsen (Professor, NMBU), Tchello Kasse (PhD candidate, NMBU), Ana Leite (PhD Candidate, NMBU), Ibrahima Poudiougou (Postdoktor, NMBU), Rebecca Lynn Radlick (Forsker II, NORCE), Maria Flinder Stierna (PhD candidate, NMBU), Elisabeth Molteberg (universitetslektor, NMBU), Neil Gordon Davey (PhD candidate, OsloMet), Rosalie Dawn McKay (stipendiat, UiT), Fjorida Llaha (PhD candidatem UiT)

  Vi vil gjerne høre fra deg!

  TA KONTAKT HER
  Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

   

   

     Powered by Labrador CMS