Vi vet at det å ha sosial støtte virker beskyttende i møte med negative opplevelser. Men barn som har vært utsatt for mobbing, eller vold i familien, har ofte færre venner og voksenpersoner som støtter dem.

Å bli alvorlig mobbet på skolen kan skade like mye som vold i hjemmet

KRONIKK: Barn som sier at mobbing er det verste de har opplevd, har veldig like plager som barn som har opplevd vold i familien. Det gjelder både antall plager de har og hvilke typer plager.

En grunn til at ikke alle barn og unge trives på skolen kan være mobbing. Mobbing kan ha like alvorlige konsekvenser som det å oppleve vold i familien. Mobbing må forebygges. Barn som strever etter å ha opplevd mobbing må få kunnskapsbasert behandling for dette.

For noen barn innebærer skolen en komplisert hverdag med usikkerhet og frykt. Det er kanskje noen personer de helst vil slippe å se, noen steder de unngår å gå.

Over halvparten av barna i BUP har vært utsatt for alvorlig mobbing

I en ny studie gjennomført ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkte vi potensielt traumatiske erfaringer blant over 4000 barn som var henvist til behandling i psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Over halvparten sa at de hadde blitt utsatt for alvorlig mobbing. En av tre hadde blitt utsatt for vold i familien.

Siden mange barn i BUP har opplevd flere enn én traumatisk erfaring, spurte vi barna om hva det verste de hadde opplevd var. Da kunne vi sammenligne mønster av spesifikke plager på tvers av traumehendelser.

Lignende reaksjoner som hos de som har vært utsatt for vold i hjemmet

Omtrent 600 barn oppga at mobbing var det verste de hadde opplevd, og rundt 350 barn oppga at familievold var det verste de hadde opplevd. Resten av barna ønsket ikke svare på hva som var verst, de oppga andre hendelser enn disse to typene, eller de klarte ikke å avgjøre hva som var verst.

Da fant vi noe overraskende. Barna som fortalte at mobbing var det verste de hadde opplevd, hadde veldig like plager som de barna som fortalte at vold i familien var det verste de hadde opplevd, både når det gjaldt hvor mange plager de hadde og hvilke typer plager.

(...) barna som var utsatt for mobbing hadde et enda høyere nivå av negative tanker om seg selv og sin egen verdi, om andre, og om verden, enn de som fortalte om vold i familien.

Dette betyr at alvorlig mobbing i skolen kan føre til traumatisering på lik linje med vold i hjemmet. Begge gruppene barn rapporterte om sterkt ubehag når noe minnet dem om det som hadde skjedd med dem, unngåelse av tanker om det som hadde skjedd og problemer med søvn og konsentrasjon.

Men enda mer negative tanker

Det som var spesielt bekymringsfullt var at barna som var utsatt for mobbing hadde et enda høyere nivå av negative tanker om seg selv og sin egen verdi, om andre, og om verden, enn de som fortalte om vold i familien.

Mange tenkte ofte at «jeg kommer ikke til å få et godt liv», «jeg kan ikke stole på noen», eller at «hele verden er utrygg». Det å ha mye slike tanker kan føre til et negativt selvbilde og også føre til alvorlig depresjon over tid.

Dette kan skape enda mer problemer på sikt

Alvorlig mobbing kan sees på som psykisk vold, og kan også innebære fysisk vold. Når barn mobbes, erfarer de at andre ikke er til å stole på. Barna kan føle at de ikke er viktige eller at de ikke betyr noe. Mange opplever at verden er farlig – at det er andre som vil skade dem.

For en som har med seg slike erfaringer i livet, gjelder det å beskytte seg. Ikke stole på at andre virkelig vil ha deg der, ikke stole på at noen kan like deg og være snill med deg, ikke dele noe privat med andre. Det kan være tryggest å være litt skeptisk, følge ekstra godt med på de en har rundt seg og være ekstra på vakt i tilfelle det kommer noen negative signaler.

Selv om disse strategiene kan oppleves som effektive, så fører de dessverre sjelden godt med seg. Det kan blant annet gjøre det vanskeligere å finne nye venner og nye relasjoner å stole på. Det gjør det også vanskeligere å komme seg videre i livet.

Mange utfordringer også i skolehverdagen

Vi vet at det å ha sosial støtte virker beskyttende i møte med negative opplevelser. Men barn som har vært utsatt for mobbing, eller vold i familien, har ofte færre venner og voksenpersoner som støtter dem. De som trenger den sosiale støtten mest, har minst av den.

For et barn som blir mobbet på skolen kan selve skolen være et ubehagelig sted som utløser posttraumatiske stressreaksjoner. Likevel må de møte opp, og risikere å møte den eller de som utøver mobbingen, hver dag.

På skolen skal de følge med i timen, konsentrere seg om oppgaver og delta aktivt i undervisningen. Det sier seg selv at det er mye å kreve av noen når oppmerksomheten er et annet sted – nemlig på hva som kan komme til å i skje i neste friminutt eller hvem som har sendt stygge meldinger på nett siden sist.

Ingen skal behøve å tåle mobbing

Derfor vil vi oppfordre foreldre, lærere, rektorer og skolens helsesykepleiere til å ha mobbing på agendaen også i år. Og ikke bare ved skolestart, men gjennom hele året. Mobbing må forebygges.

Det finnes kunnskapsbaserte forebyggende tiltak som skolene kan ta i bruk, og det finnes mobbeombud som kan hjelpe. Reager tidlig hvis dere har mistanke om at noen er utrygge. Ingen skal måtte tåle eller tilpasse seg mobbing. Og dersom barna fremdeles strever etter at mobbingen har tatt slutt, finnes det traumebehandling som har god effekt.

Alle tre forfattere er tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS