Hvordan vet vi om  blå­skjellene våre er syke?

Blåskjell er en nøkkelart i det marine økosystem. De filtrerer bort store mengder partikler i vannet. Dette inkluderer også virus, bakterier og parasitter som kan gjøre dem syke.

POPULÆRVITENSKAP: Hvitvinsdampet med hvitløk og persille, agn til barndommens krabbefangst eller en irritasjon på flytebrygger og oppdrettsanlegg – alle har et forhold til blåskjell.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skjellene er en nøkkelart som finnes langs hele norskekysten, til og med på Svalbard. Blåskjell er føde for en rekke arter, fra sjøstjerner og krabber til fisk og fugl. Den forbedrer vannkvaliteten ved å filtrere store mengder partikler. Dette gjør skjellene også sårbar for mikroorganismer som kan forårsake sykdom.

I likhet med alle andre dyr, kan skjell bli syke av forskjellige virus, bakterier og parasitter. Sykdommer kan forårsake høy dødelighet og i enkelte tilfeller ende i utryddelse av lokale bestander. Sykdommer rammer spesielt skjellanlegg og store bestander der tettheten er høy. 

De siste 15 årene har Havforskningsinstituttet (HI) fått flere meldinger fra publikum om at blåskjell forsvinner fra områder de «alltid» har vært.

I motsetning til fisk, kan man ikke vaksinere skjell. Den eneste måten å unngå smitte på er å hindre at sykdommer blir introdusert. Dette gjør man ved å overvåke for viktige, såkalt meldepliktige sykdommer.

I Norge overvåker vi flatøsters og blåskjell for to parasittsykdommer:

 • bonamiose, forårsaket av Bonamia spp.
 • marteiliose, forårsaket av Marteilia refringens

Begge sykdommene har ført til massedød hos flatøsters, mens marteiliose har varierende eller ukjent effekt på blåskjellbestandene (bonamiose finnes ikke i blåskjell). Siden innføring av overvåkningsprogrammet for skjellsykdommene i 1995, har Norge rapportert om friske skjell uten tegn til massedød eller alvorlig sykdom. Men stemmer dette?

Marteilia dukker opp på Bømlo

De siste 15 årene har Havforskningsinstituttet (HI) fått flere meldinger fra publikum om at blåskjell forsvinner fra områder de «alltid» har vært. I Europa rapporteres det om lignende hendelser, blant annet på grunn av mistanke om sykdom. I 2016 ble marteiliose oppdaget i blåskjell fra en tidligere østerspoll på Bømlo i Vestland fylke. 

Funnet kom som en overraskelse: flatøsters fra samme poll har vært undersøkt i årevis uten tegn til sykdom. Hvor kom parasitten fra? Hvor lenge har den vært her? Finnes den i andre lignende poller som ble brukt til østersproduksjon?

Mest lest

  Og bidrar den til blåskjellforsvinningene?

  I 2020 startet HI et forskningsprosjekt for å kartlegge sykdommens utbredelse og effekt på blåskjellbestander langs kysten. Vi har undersøkt over 36 østerspoller og beskyttede bukter fra Risør til Troms. Av disse, har vi funnet marteiliose i fem tidligere østerspoller på Vestlandet og to små terskelfjorder (Flekkefjorden og Trysfjorden).

  Havforskningsinstituttet har undersøkt over 36 poller og beskyttede lokaliteter langs kysten. Marteiliose har blitt funnet på syv steder, fra Kristiansand på sørlandskysten og til Flekkefjorden i Sogn. Vi vet enda ikke hvordan den kom seg til Norge eller om den er en naturlig art.

  Marteiliose ser ut til å ha en uklar effekt på blåskjellene. På Bømlo fant vi magre skjell med mye smitte og tegn til høy dødelighet. Lignende forhold fant vi på Tysnes, i Flekkefjorden og i Trysfjorden. I Sogn, derimot, var det få skjell som var smittet og bestanden virket ikke sterkt preget av sykdommen. Marteiliose er åpenbart mer utbredt enn vi tidligere har antatt, men det er fortsatt mye vi ikke vet.

  Mystisk funn utenfor Haugesund

  Det er uklart hvor parasitten kom fra eller om den er en naturlig del av vår natur. Vi har nå oppdaget at marteiliose har vært til stede i norske blåskjell i hvert fall siden 2006. Da ble sykdommen tilfeldig beskrevet i en miljøundersøkelse av blåskjell fra Karmøy og Tysvær utenfor Haugesund.

  Funnet ble aldri varslet til Mattilsynet og ble derfor ikke undersøkt videre. Vi har ikke funnet marteiliose da vi besøkte de samme lokalitetene på nytt. På Karmøy var blåskjellene forsvunnet, mens i Tysvær fant vi mange skjell, men ingen sykdom. Vi vet ikke om parasitten har dødd ut eller om den er i «dvale».

  Marteilia smitter ikke direkte fra skjell til skjell, men trenger en mellomvert i smittesyklusen. Selv om marteiliose har vært kjent siden 1970-tallet, vet vi svært lite om hvor parasitten befinner seg utenfor skjellene og hvilket miljø den trenger for å overleve. Forsøk i felt tyder på at stabile temperaturer over 17 grader er viktig, noe vi i Norge kun har i beskyttede bukter, små terskelfjorder og poller.

   

  Mulige mellomverter, som hoppekrepsen Paracartia grani, er også begrenset til disse områdene. Ettersom havtemperaturen er forventet å stige i takt med klimaendringene, er det uklart om parasitten (og dens mellomverter) kan spre seg ut av pollene og terskelfjordene vi finner den i dag og videre langs kysten. Hvilken effekt en slik sykdomsspredning kan ha på både ville bestander og skjellanleggene våre er usikkert.

  Det er mange usikkerheter knyttet til parasittens livssyklus, spredningsevne og hvor dødelig den er for blåskjellene. Det er et sterkt behov for overvåkning.

  Behov for overvåkning

  Sannsynligvis har de siste års blåskjellforsvinninger ikke et entydig svar. Vårt forskningsarbeid knyttet til marteiliose viser at vi vet svært lite om blåskjellenes helsestatus i Norge. Det er ingen måte å utrydde sykdommer i ville bestander hvis de først er innført. Det eneste vi kan gjøre er å unngå spredning av sykdommer. Det er derfor viktig at vi har god oversikt over helsestatus hos våre skjell.

  Det har vi ikke (ennå).

  Referanser:

  • Bøgwald, M. & Mortensen, S. 2024. Infections with Marteilia pararefringens in wild mussels, Mytilus spp., along the Norwegian coast are more frequent than revealed by the official surveillance programme. Diseases of Aquatic Organisms. (in press)
  • Strohmeier, T., Strand, Ø., Gatti, P. & Garcia, A. A. 2022. Overvåking av blåskjellbestanden - Grunnundersøkelse 2021 og 2022. Rapport fra havforskningen. Havforskningsinstituttet.
  • Andersen, S., Grefsrud, E. S., Mortensen, S., Naustvoll, L. J., Strand, Ø., Strohmeier, T. & Sælemyr, L. 2017. Meldinger om blåskjell som er forsvunnet - oppsummering for 2016. Rapport fra havforskningen. Havforskningsinstituttet.

  Vi vil gjerne høre fra deg!

  TA KONTAKT HER
  Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?  Powered by Labrador CMS