– Dessverre er antallet sykehusbehandlede sykkelskader nesten tredoblet fra 2005 til 2016, ifølge vår nye studie fra Ullevål sykehus. Dette bekymrer oss som jobber i helsevesenet, skriver Ingar Næss og Jon Ramm Pettersen.

Myndighetene oppfordrer flere til å sykle, men er det trygt?

KRONIKK: Det behandles stadig flere skadde syklister på sykehus, samtidig promoterer myndighetene sykling som et helsefremmende og miljøvennlig fremkomstmiddel.

Tellestasjoner i Oslo by viser at antall syklister øker år for år. Dette tyder på at sykkelkampanjene til blant annet Bymiljøetaten fungerer godt. Myndighetenes mål er å øke andelen transportreiser på sykkel og å redusere biltrafikken. En slik dreining er gunstig både for miljøet og for befolkningens generelle helsetilstand.

Dessverre er antallet sykehusbehandlede sykkelskader nesten tredoblet fra 2005 til 2016, ifølge vår nye studie fra Ullevål sykehus. Dette bekymrer oss som jobber i helsevesenet.

Store mørketall

Det er ingen som vet hvor mange som faktisk skader seg på sykkel. I dag finnes det nemlig ikke noe sentralt register for disse sykkelskadene. Det har foreløpig ikke vært politisk vilje til å lage et slikt register.

Tall fra Statistisk sentralbyrå er det beste vi har, men de baserer seg kun på politirapporterte hendelser. Både Transportøkonomisk institutt og Skadelegevakten i Oslo har hver for seg vist at kun en av ti legebehandlede skader blir rapportert til politiet. Følgelig gjenspeiler ikke den offentlige statistikken det faktiske antallet sykkelrelaterte skader.

Gravde oss inn i traumeregisteret for å finne svar

Vi som behandler alvorlig skadde pasienter opplever nå at den bakenforliggende årsaken oftere enn før er relatert til sykling. Der det tidligere gjerne var bil- og motorsykkelskader som var de vanligste årsakene til innleggelse på intensivavdelingen, er det i dag hos syklister at vi forsøker å redde liv og funksjon. For å få en oversikt over skadeomfanget av sykkelsatsningen har vi på Ullevål gått gjennom sykehusets traumeregister. Der registreres alle innlagte skadepasienter, ikke bare de som er meldt til Politiet.

Totalt har 1543 syklister blitt behandlet på Ullevål sykehus i perioden 2005 til 2016.

Over halvparten av disse har ankommet direkte fra skadestedet, mens resten er henvist fra andre lokalsykehus eller fra Oslo kommunale legevakt. Så mye som 21 prosent av skadde syklister kom til Ullevål med ambulansehelikopter. Vår studie viser at Ullevål sykehus hvert år behandler flere alvorlige skadde syklister enn det Statistisk sentralbyrå registrerer av slike hendelser totalt i landet vårt.

De fleste ulykkene skjer uten at andre trafikanter er involvert

Vår studie viser at nesten alle sykkelskader finner sted i sommerhalvåret. Fra april til oktober kommer det i gjennomsnitt en skadet syklist til sykehuset hver eneste dag. Vi vil gjerne informere om at kun en av fire sykehusbehandlede sykkelskader skyldes kollisjon med et motorisert kjøretøy.

To av tre sykkelskader oppstår ved at syklisten selv mister kontroll over sykkelen sin. Dette kan skyldes utforkjøring i sving, grus eller hull i veibanen, trikkeskinner, dårlige bremser eller at syklisten kjører inn i et tre eller et veiskilt.

Slike eneulykker, uten andre involverte enn syklisten selv, er den desidert vanligste årsaken til sykehusinnleggelse og alvorlig skade hos syklister. Dette er viktig å kommunisere til syklistene når treningsklokken startes, pulsen stiger og det røde trafikklyset blir et irriterende hinder for ny personlig rekord på pendlerstrekningen. Fokus hos syklistene bør være på veien og i trafikkbildet.

Menn og jobbpendlere er mest utsatt

Statistikken viser ikke overraskende at det er menn som skader seg mest, ikke ulikt andre typer skader. Andelen skadde kvinner har holdt seg stabilt lavt i over ti år. Om de også sykler mindre eller bare er mer forsiktige har ikke studien gitt noe svar på.

Menn i aldersgruppen 40- og 50 år er overrepresentert blant innlagte syklister på sykehuset. 18-åringene er derimot lite representert. Vi antar at det skyldes at de i mindre grad bruker sykkel som fremkomstmiddel.

Reisevaneundersøkelsen til Statens vegvesen viser at andelen jobbreiser med sykkel i byen øker

Det er derfor ikke overaskende at det er på hverdager på vei til og fra jobb at flest skader oppstår. Vår studie viser at klokken 8 på morgenen og 16 på ettermiddagen er de vanligste tidspunktene å skade seg. I helgene kommer trykket først utpå ettermiddagen, samtidig som ruspåvirkede syklister holder nattevakten våken. På nattestid i helgen hadde minst halvparten av de skadde syklistene inntatt alkohol.

Skader på hode, rygg, armer bein og ribbein

Til forskjell fra på syklister som oppsøker Oslo kommunale legevakt er det hodeskadene som dominerer statistikken på sykehuset. Dette kan være alt fra hjernerystelse som krever noen dagers hvile, til store umiddelbart operasjonskrevende blødninger i og rundt hjernen. Omfattende ansiktsskader er dessverre også ganske vanlig.

Det må imidlertid understrekes at flere kroppsdeler enn hodet og ansiktet er utsatt ved sykling. Det går hardt utover armer, bein og ribbein. Dessuten kan et ublidt møte med eget sykkelstyre medføre indre skader i både brystet, magen og bekkenet. Skader i ryggen kan i verste fall føre til avrivning av ryggmargen og lammelser. Jo høyere i ryggen en slik skade rammer, jo mer alvorlig blir konsekvensene. Funksjonstap etter brudd i ryggsøylen er som regel varig.

Fall på sykkel krever multidisplinær behandling og tverrfaglig oppfølging. Heldigvis har sykehuset alltid dyktige ansatte med alle spesialiteter på jobb døgnet rundt. Dessverre er det ikke alle pasientene som hverken kan eller vil sette seg på en sykkel igjen.

Mye arbeid gjenstår for å gjøre Oslo til en trygg sykkelby

Selv om myndighetene har det overordnede ansvaret for å utbedre og tilpasse veinettet til den ønskede sykkelmassen, må syklistene ta mer ansvar for egen atferd i trafikken for sin egen sikkerhets skyld. Vi forutsetter naturligvis at bilister må være bevisste på de mykere trafikantene rundt seg.

For at Oslo virkelig skal kunne bli en trygg sykkelby er det mye arbeid som gjenstår. Med et tydeligere skille mellom sykkel- og bilvei, samt klarere regler for samspill mellom myke og harde trafikanter håper vi at enda flere velger å sykle. Det vil være bra for miljøet og for befolkningens helse.

Les forskningen bak kronikken:

Ingar Næss, Pål Galteland, Nils Oddvar Skaga, Torsten Eken, Eirik Helseth og Jon Ramm-Pettersen. «The number of patients hospitalized with bicycle injuries is increasing - A cry for better road safety». Accident Analysis & Prevention, 2020. DOI: 10.1016/j.aap.2020.105836

Powered by Labrador CMS