En sidejournal for pasienter vil kunne fungere som supplerende og rettskraftig dokumentasjon til pasientjournalen og epikriser, dokumentert av helsepersonell, ifølge innleggsforfatterne.
En sidejournal for pasienter vil kunne fungere som supplerende og rettskraftig dokumentasjon til pasientjournalen og epikriser, dokumentert av helsepersonell, ifølge innleggsforfatterne.

«Sidejournalen» kan bli et verktøy for å ivareta pasi­entens opplevelser og tanker

DEBATT: En sidejournal kan være en måte for psykologen å få svar på hva pasientene opplever og tenker i et behandlingsløp - slik Psykologforeningen etterspør og som vi oppfatter at Helse -og omsorgskomitèen vurderer å implementere i sitt arbeid med «Opptrappingsplanen for psykisk helse».

Vi viser til en artikkel på forskning.no 14.oktober, hvor Cecilie Myrseth (Arbeiderpartiet) og Sandra Bruflot (Høyre), svarer på Psykologforeningens oppfordring om å få på plass et verktøy som kan samle inn pasientenes opplevelse av å gå til psykolog. 

Vi støtter Psykologforeningen oppfordring og anbefaler at dette vektlegges i det videre prosessen og arbeidet med «Opptrappingsplanen for psykisk helse 2023–2033». 

«Sidejournalen» kan bli et supplement til dagens pasientjournal

Som et mulig verktøy i denne prosessen, ønsker vi å fremme tanken og argumentere for betydningen av å gi pasienten selv anledning, samt retten til, å dokumentere i sin egen, digitaliserte journal. Vi velger å gi denne journalen betegnelsen «Sidejournalen», som et verktøy for å ivareta pasientens opplevelser. 

Dagens pasientjournal er et sentralt verktøy for å dokumentere informasjon og den løpende helsehjelpen som blir gitt til pasienten. Denne dokumentasjonen følger pasienten gjennom hele livet og kan blant annet brukes som et gyldig rettslig dokument i pasienterstatningssaker. Men kan dagens pasientjournal i tilstrekkelig grad, ivaretar pasientens egen stemme, opplevelser og behov? 

Vår ide om «Sidejournalen» vil i større grad ivareta pasientsikkerheten og skape en mer balansert maktfordeling mellom pasient, systemet og de ulike behandlingstilbudene.

Vi mener at ideen om pasientens egen «Sidejournal» vil i stor grad være med på i vareta dette behovet, som en implementerende, dynamisk og styrkende faktor til den eksisterende pasientjournalen, og hvor både pasienten og ulike behandlere har tilgang.

Et godt system kan bli enda bedre

Vi tenker også vår ide om «Sidejournalen» i større vil grad ivareta pasientsikkerheten og skape en mer balansert maktfordeling mellom pasient, systemet og de ulike behandlingstilbudene.

På grunnlag av vår erfaring ønsker vi at «Sidejournalen» skal ha følgende praktiske funksjoner:

  • Pasienten kan dokumentere sine opplevelser, innspill og kommentere skriftlige eller ved å lese inn sin egen dokumentasjon. 
  • Pasientens dokumentasjon skal stiles til rette instans/avdeling/behandler innenfor det aktuelle helseforetak. 

Vi tenker det er hensiktsmessig at pasientens kommentarer og innspill, kommer inn i den rette mappen, systemet, arkivet og behandlingsforløp, slik at man i nåtid, eller ettertid lettere kan følge pasienten dokumentasjon i hele forløpet. På denne måten vil helsevesenets sin pasientjournal og «Sidejournalen» i behandlingsforløpet, følges ad parallelt.

Det er også viktig at foreligger en bekreftelse på at innsendt dokumentasjon fra pasienten er lest og av hvem. Samt hvordan dokumentasjonen fra pasienten vurderes, behandles og eventuelt videresendes og arkiveres i journalsystemet. 

Noen viktige reguleringer

Vi ser det bør være en begrensing for mulighetene på f.eks. antall ord og innsendt dokumentasjon fra pasienten, for å ivareta behandler og systemet sin kapasitet og validitet. «Sidejournalen» kan også gi behandler mulighet til å dokumentere valgte behandlingsformer og andre avgjørelser, når pasienten har innvendinger og spørsmål i forhold til dette.

En sidejournal kan brukes både på kort og lang sikt, slik vi ser det. Den kan være nyttig i alt fra et pågående behandlingsforløp, til å være en kilde til gyldig dokumentasjon ved pasientskadeerstatninger og i andre saker som omhandler pasienten i etterkant av en behandling. 

«Sidejournalen» vil dermed fungere som supplerende og rettskraftig dokumentasjon til pasientjournalen og epikriser, dokumentert av helsepersonell.

For å kunne implementere en sidejournal inn i den nåværende pasientjournalen, ser vi at man må forholde seg til de lover og retningslinjer som er nedfelt i blant pasientrettighetsloven og personopplysningsloven. 

Vårt ønske og tanke med en sidejournal, er at den kan bidra til å gi pasienten en mer aktiv og reflekterende rolle i sitt eget behandlingsforløp.

Vi ser også at det er nødvendig med teknologisk infrastruktur og vi foreslår at pasienter bør få tilgang til en sikker digital plattform, hvor «Sidejournalen» importeres i det allerede eksiterende journalsystemet for helseforetaket. Men i dette innlegget velger vi ikke å gå inn på eller tematisere disse problemstillingene og tekniske utfordringene.

Skal ikke erstatte dagens pasientjournal

Det er viktig å merke seg at forslaget vårt om en sidejournal, ikke erstatter dagens pasientjournal. Dette da «Sidejournalen» kun er en supplerende og forsterkende faktor for ivaretagelse av og sikkerhet for pasienten. Vår tanke er at en sidejournal kan gi pasienten og behandlere muligheten til en ekstra og sikker kanal for kommunikasjon og dokumentasjon, som kan være verdifull, både i nåtid og i ettertid.

Vårt ønske og tanke med en sidejournal, er at den kan bidra til å gi pasienten en mer aktiv og reflekterende rolle i sitt eget behandlingsforløp. Noe som vi mener vil føre til en forsterket pasientsikkerhet, gi en mer likeverdig maktbalanse mellom pasient og behandler og systemet, samt og forhåpentligvis, en bedre forståelse av pasientens opplevelser og perspektiver. 

En sidejournal vil være dynamisk, korrigerende supplerende til den nåværende pasientjournalen og dermed et skritt i riktig retning mot å skape et mer helhetlig og inkluderende helsevesen som legger større vekt på brukermedvirkning og pasienten sin egen, subjektive stemme. Som i neste omgang vil kunne skape en bedre, mer spisset og riktig behandling for pasienten.

Vi tenker det er viktig å fortsette debatten omkring pasientjournalen, for å kunne se på og vurdere nye, supplerende verktøy og tilnærminger, som kan forbedre dagens praksis. Ved å gi pasienten anledning til å føre sin egen sidejournal kan man, foruten å gi pasienten økt rettssikkerhet, bruke det som et nyttig arbeidsverktøy for forståelse og tilnærming i ulike behandlingsforløp. 

Pasientens sidejournal kan dermed være en måte å få svar på hva pasientene opplever og tenker i et behandlingsløp - slik Psykologforeningen etterspør og som vi oppfatter at Helse -og omsorgskomitèen vurderer å implementere i sitt arbeid med «Opptrappingsplanen for psykisk helse».

Innleggsforfatterne har foruten ulike erfaringer innen yrkeslivet, en fellesnevner i at vi alle har «lang fartstid» som pasienter og brukere av systemet; psykisk helsevern.  Vi er takknemlige for at dette systemet, i hovedsak, har vært der og er her for oss når vi har behov for hjelp. Vi er spesielt stolte og ønsker å rette en stor takk til Edda, som sto fram og påpekte ulike mangler i psykisk helsevern og systemet via programmet «Bak fasaden» på TV 2 den 06.02.2023– og som har resultert i at vi nå har gått sammen om å skrive denne kronikken. 

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS