Norsk Elghund Sort er en nasjonalrase hvor vi har få muligheter til å innhente genmateriale fra andre land. Det er derfor viktig å bruke så mange dyr i avl som mulig, av hensyn til rasens genetiske variasjon. Hvis vi bruker for få individer i avl i dag, svekker vi rasens genetiske bærekraft på sikt, skriver innleggsforfatteren.

Ansvarsfraskrivelse fra Norsk Kennel Klub om nasjonalrasen Norsk Elghund Sort

DEBATT: I stedet for å belære Karianne Nygaard om reglene og nærmest fremstille henne som lite opplyst, burde Norsk Kennel Klub og Elghundklubbenes forbund (NEKF)  rydde opp i NEKFs  avlsansbefalinger, skriver innleggsforfatteren.

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og forskernes egne tekster. Meninger i tekstene gir uttrykk for skribentenes holdninger. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg leste med forundring at Norsk Kennel Klub (NKK) og Elghundklubbenes Forbund (NEKF) mener at Karianne Nygaard uten problemer kan avle som hun vil - i strid med forbundets avlsanbefalinger - og at kritikken hennes av forbundets avlskriterier dermed skulle fremstå nærmest som grunnløse. 

At NEKF og NKK ikke ser hva som er problemet er mildt sagt oppsiktsvekkende i mine øyne.

Anette Jahr

Svaret er oppsiktsvekkende, fordi klubber og forbund sine avlsanbefalinger er viktige styringsverktøy for den avlen som skjer i regi av NKKs klubber og forbund.

Bekymringen: Det blir for få hunder å avle på

Karianne Nygaard kritiserer Elghundklubbenes Forbund (NEKF) samt Norsk Kennel Klub for å tillate NEKF å ha avlsanbefalinger som utelukker cirka 75 prosent av populasjonen på Norsk Elghund Sort fra å gå i avl. Nærmere bestemt ved å stille krav om jaktpremiering på begge foreldredyr som et vilkår for å få godkjent paring. 

At paringen er godkjent, betyr at klubbens avlsutvalg har gått god for at foreldredyrene tilfredsstiller de krav som avlsutvalget og NEKF har vedtatt. (Se «Kriterier for paring godkjente av AU NES pr 01.01.2024» som fremgår på rasens hjemmeside). 

Den jakten det er snakk om er jaktprøver på elg og hjortedyr, som i effektiv jakttid varer i cirka 6 timer, og hvor hunden må bestå for å få godkjent prøven.

Ifølge tall fra NEKFs Rasespesifikke avlsanbefalinger (RAS) har mellom 20 og 30 prosent av hundene deltatt på jaktprøver siste 20 år, og blant disse er det omtrent en fjerdedel som ikke oppnår jaktpremiering.

Hvis man ut fra dette skal anta noe om hvor mange hunder som vil bli jaktpremierte fremover, kan man (optimistisk) ta utgangspunkt i at rundt 30 prosent av hundene vil delta på jaktprøve. Og fordi ikke alle består, at rundt 25 prosent vil oppnå jaktpremiering.

Når NEKF oppstiller krav om jaktpremiering for begge foreldredyr risikerer vi dermed at det kun vil bli avlet på rundt 25 prosent av populasjonen. NEKF velger i så fall også bort rundt 75 prosent av populasjonen. Akkurat slik Nygaard påpekte i sitt innlegg.

Elghund Sort - en truet nasjonalrase

Norsk Elghund Sort er en nasjonalrase hvor vi har få muligheter til å innhente genmateriale fra andre land. Det er derfor viktig å bruke så mange dyr i avl som mulig, av hensyn til rasens genetiske variasjon. Nygaard mener NEKFs avlsstrategi i realiteten vil være en dødsdom for rasen.

Fordi Elghund Sort er en «genfattig rase» må vi altså følge med på den avlen som skjer i dag, slik at det ikke blir for nært slektskap mellom de hundene som skal gå i avl i fremtiden. Hvis vi bruker for få individer i avl i dag, svekker vi rasens genetiske bærekraft på sikt.

Forbundet og NKK svarer på Nygaards bekymring over dette med å påpeke at Nygaard ikke kan forskjellen på en avlsanbefaling og et registreringskrav. De viser til at det ikke er noe som hindrer henne i å foreta de paringer hun selv ønsker. Jeg mener dette er en grov ansvarsfraskrivelse.

Avlsanbefalinger er styringsverktøy

Forbundet og NKK skriver: 

«Hun kan registrere sine valper i NKK, benytte sitt kennelnavn, og hennes medlemskap i NEKF blir ikke berørt. Så det er vanskelig å se hva som egentlig er problemet». 

At NEKF og NKK ikke ser hva som er problemet er mildt sagt oppsiktsvekkende i mine øyne. 

Det er riktig at brudd på anbefalingene til NEKF ikke er belagt med disiplinære sanksjoner i NKK, så lenge man holder seg innenfor NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Hvis EHK ikke rydder opp må det kunne forventes at Hovedstyret gjør det.

Men hele systemet er jo lagt opp til at raseforvaltningen skal foregå via blant annet avlsanbefalinger. 

Det derfor all grunn til å tro at oppdrettere generelt vil oppfatte det veldig ugreit å avle i strid med en klubb eller et forbund sine avlsanbefalinger. Det vil også få konsekvenser for Nygaard selv om disse ikke er av disiplinær art. 

«Alle» følger avlsanbefalingene

Det å bruke en avlsgodkjent hannhund på en tispe som ikke er jaktpremiert kan for eksempel få som konsekvens at hannhunden blir fjernet fra klubbens avlsliste. For ikke å nevne de uformelle sanksjonene i form av baksnakking og stempelet som «useriøs», som ofte rammer oppdrettere som ikke følger anbefalingene.

Så selv om det ikke er belagt med disiplinære sanksjoner å avle i strid med NEKFs avlsanbefalinger, vil det likevel styre avlen – nettopp slik avlsanbefalinger er ment å skulle virke.

At avlsanbefalingene styrer avlen når det gjelder elghund sort fremgår klart av siste utgaven av NEKFs RAS fra 2023, hvor man kan lese at 95 prosent av alle paringene året før hadde vært i henhold til NEKFs avlskriterier.

Da holder det ikke at NEKF og NKK sier at «det er opp til den enkelte å avle som de vil», samtidig som NEKF har avlskriterier som helt opplagt er i uoverensstemmelse med NKKs avlsstrategi punkt 4.2 (se link til NKK over).

Der fremgår det at: «Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50 prosent av rasen». 

Med de krav til jaktpremiering som for tiden oppstilles for rasen Elghund Sort, er det som sagt stor risiko for at så mye som 75 prosent av populasjonen blir utelukket fra avl. Og det er før man tar i betraktning helsekrav og andre krav som reduserer avlsbasen ytterligere.

Problemet er altså at selv om kravet om godkjent jaktprøve på begge foreldredyrene «kun» er en anbefaling, vil NEKFs oppdrettere i høy grad følge dette. De vil altså la være å avle på et friskt, upremiert avlsdyr i kombinasjon med et som er jaktpremiert, mens de av hensyn til rasens overlevelse egentlig burde avle i strid med NEKFs avlskriterier og foreta nettopp slike kombinasjoner. 

Dette er noe som flere enn Nygaard burde reagere på.

Det jeg savner fra forbundet og NKK; en erklæring om at det skal ryddes opp

I stedet for å belære Nygaard om reglene og nærmest fremstille henne som lite opplyst, burde altså NKK og NEKF rydde opp i NEKFs avlskriterier, ut fra en erkjennelse om at de i høy grad er med på å styre avlen, slik NEKFs egne tall også viser.

Og dette er jo særdeles viktig når det er snakk om en populasjon som er så truet som Norsk Elghund Sort. Det endelige ansvaret for raseforvaltning av rasen i NKK ligger hos NKK sitt Hovedstyre. Og hvis NEKF ikke rydder opp må det kunne forventes at Hovedstyret gjør det. 

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

 

 

Powered by Labrador CMS